Akademiforskare i humaniora

15 mar 2011

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, fem anställningar för disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:

1. Svenska språket, med inriktning på förhållandet mellan ordförråd och grammatik.

2. Litteraturvetenskap, med inriktning på äldre litteratur till och med romantiken.

3. Medeltidens historia.

4. Medeltidens språk och litteratur, med inriktning på det germanska språkområdet.

5. Medeltidens språk och litteratur, med inriktning på det klassiska och romanska språkområdet.

Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. För att komma ifråga för anställning får inte tiden efter disputation överstiga sju år vid ansökningstillfället. Meriteringsgrunden utgörs endast av vetenskaplig skicklighet.

Den som erhåller anställning får själv välja vid vilken svensk högskola eller vid vilket svenskt universitet placeringen ska ske. Avtal skrivs mellan finansiären, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och berört lärosäte.

Anställningarna tillsätts efter beslut i en nämnd tillsatt av de båda akademierna. Besluten kan inte överklagas.

Den praktiska handläggningen av ansökningarna sker inom Vitterhetsakademien. Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och skall ha inkommit per post senast den 9 maj 2011. Märk kuvertet ”Akademiforskare”. Till ansökan skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. Skrifter kan senare infordras men skall inte sändas in vid ansökningstillfället.

Frågor rörande anställningarna kan ställas till Svenska Akademien på e-postadress oz@svenskaakademien.se och till 
Vitterhetsakademien på e-postadress sekreteraren@vitterhetsakad.se alt. kansli@vitterhetsakad.se.

Upplysningar om inkomna ansökningar lämnas av Helene Carson per telefon 08-440 42 86 eller per e-post hcarson@vitterhetsakad.se.