Anslag för forskning i modern svenska

2 feb 2011

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2011 ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

-         Förändring i samtida svenskt språkbruk
-         Språkvård i ett mångspråkigt Sverige
-         Förhållandet mellan engelska och svenska inom olika samhällsområden
-         Svenska språket i IT-samhället
-         Språkvård och svenska i skolan

Även andra förslag inom fondens intresseområden är välkomna.

Intresseanmälan med en presentation av projektet insänds i tre exemplar till Forskning i modern svenska, Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast måndagen den 21 mars. Akademien fattar beslut under maj månad. Samtliga sökande underrättas per brev.

Projektpresentationen bör vara kortfattad men omfatta en precisering av frågeställningen, motivering (praktiskt och/eller teoretiskt intresse), teoretisk bakgrund, planerad metod samt tidsplan (framförallt den beräknade tidpunkten för projektets avrapportering).

Hela eller delar av anslaget kan sökas. Man kan söka bidrag till en del av ett större arbete liksom till en studie av mindre omfång i dess helhet.

Önskas ytterligare upplysningar kontaktas kanslisamordnare Odd Zschiedrich oz@svenskaakademien.se.