Nomineringar till Svenska Akademiens svensklärarpris

1 jan 2017

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd. Fyra priser delas ut numera varav ett av prisen går till lärare som undervisar i svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Svensklärarpriset skall utdelas till lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen”. Överlämnandet sker i Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg under överinseende av kolleger, elever och intresserad allmänhet.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en akademiledamot och tre sakkunniga från fältet. Dessa är ofta lärare, läromedelsförfattare eller lärarutbildare. Som sekreterare i gruppen ingår Akademiens kanslichef. När färdiga förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare.

Alla är välkomna att nominera kandidater till priset. Nomineringen skall vara insänd senast under februari månad och innehålla uppgifter om kandidatens namn och adress, på vilket stadium och i vilken skola den nominerade läraren tjänstgör samt eventuella övriga uppgifter om intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant.

Endast verksamma lärare, som har undervisning i svenska kan komma i fråga. Universitets- och högskoleundervisning omfattas inte av priset. Observera att den nominerade inte får vara vidtalad i förväg!

Nomineringar insänds skriftligen till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm och märks ”Svensklärarpriset”.