Förändringar i Nobelkommitténs arbetsformer

 

Efter två år med en tillfälligt utvidgad Nobelkommitté utvecklar Svenska Akademien Nobelkommitténs arbetsformer och inrättar en grupp av experter för att säkerställa en långsiktig tillgång till extern kompetens inom så många språkområden som möjligt.

Nobelkommittén

Ledamotskap i Nobelkommittén skall rotera enligt en tydlig ordning. Nobelkommittén skall som regel bestå av fyra eller fem akademiledamöter samt ständiga sekreteraren som adjungerad ledamot. Uppdraget skall omfatta tre år med möjlighet till ytterligare tre års förlängning (räkningen av tid inleds 2021). Det skall sedan vara möjligt att efter en period utanför Nobelkommittén åter ingå i den.

Det kommer inte att finnas en schablonmässig åldersgräns för arbete i Nobelkommittén, däremot som alltid höga krav på arbetsförhet. Inträffar under uppdragstiden något som inverkar på förutsättningarna att fullgöra uppdraget låter ledamot sig ersättas.

Nobelkommittén bereder prishanteringen i nära kontakt med Akademien. Nobelkommittén tar fram den så kallade långa listan i mitten av februari, den halvlånga i slutet av mars och den korta listan i slutet av maj: de behandlas och godkänns av Akademien i plenum. Från den slutliga korta listan, med normalt fem kandidater, utser Akademien i sin helhet en pristagare.

Ledamöter i Nobelkommittén:
Anders Olsson (ordförande)
Ellen Mattson
Jesper Svenbro
Anne Swärd
Per Wästberg
Mats Malm (adjungerad)
 

Externa områdesexperter

Akademien är mycket tacksam för det utomordentliga arbete de externa ledamöterna i Nobelkommittén utförde under det tidsbegränsade uppdraget för prisen 2018–2020. För att ytterligare stärka den globala överblicken kommer Akademien framöver att mer systematiskt anlita extern expertis på basis av områdeskompetens – specialistkunskap inom bestämda språkområden. Akademien har en lång tradition av att inhämta expertutlåtanden på skilda områden, och inbjuder varje år en bred skara experter världen över att sända in nomineringar till Nobelpriset. Nobelkommitténs inrättar därför en grupp av områdesexperter om c:a 10 personer, som tillsätts i perioder om tre år med möjlighet att förnyas en gång. Experterna kan vara svenska eller internationella, i vissa fall kan de vara akademiledamöter som inte ingår i Nobelkommittén. De är anonyma om de själva önskar det. Områdesexperterna deltar inte i Nobelkommitténs sammanvägande överläggningar. Deras inriktning justeras efter behov. En eller två experter tillsätts inledningsvis för:

     De afrikanska länderna

     Det spansk- och portugisiskspråkiga området

     Det arabiska och persiska språkområdet

     Det östasiatiska språkområdet

     Det slaviska språkområdet

     Det indiska språkområdet
 

Områdesexperternas uppdrag är att dels varje år i januari sända in en resonerande översikt, dels besvara frågor Nobelkommittén har om enskilda nomineringar och kandidater med mera.