Stadgar för Svenska Akademien • Statutes of the Swedish Academy

I pdf:erna återfinns de stadgekommentar med riktlinjer för Svenska Akademiens inre arbete som antogs av Akademien i september 2018.

 Stadgar för Svenska Akademien »
 Stadgar för Svenska Akademien, bilagor »

*

The pdfs include the comments on the statutes with guidelines for the inner operation of the Swedish Academy adopted in September 2018.

 Statutes of the Swedish Academy »
 Statutes of the Swedish Academy, attachments »