Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Kullberg, Anders af

Kullberg, Anders Carlsson af, biskop, ämbetsman, vitterhetsidkare (1771–1851). Invald 1817.

K. föddes 3 aug. 1771 i Östra Strö socken (Malmöhus län) och avled 6 maj 1851. Han var son till kyrkoherden Carl K. och Johanna Wallstedt.

K. blev 1788 student i Lund, där han också blev fil. mag. 1793 och docent i grekiska och österländska språk 1797. Han övergick dock till ämbetsmannabanan och blev 1798 e.o. kanslist i Justitierevisionen och 1807 protokollssekreterare i Kansliet. K. var handsekreterare åt kronprins Karl August 1809 och blev expeditionssekreterare 1810. Han adlades 1818. År 1820 fick han statssekreterares namn, blev 1826 ordinarie statssekreterare för ecklesiastikärendena och 1830 biskop i Kalmar.

K. blev 1819 ledamot av Musikaliska Akademien.

K. framträdde som poet i gustaviansk stil. Hans dikter utgavs 1816 under titeln Poetiska försök. Han var också verksam som översättare, varigenom han blivit känd som en av dem som introducerade skräckballaden i Sverige. K. invaldes i Akademien 27 febr. 1817 på stol 7 efter Axel Gabriel Silverstolpe och tog sitt inträde 15 nov. samma år.

K. tilldelades Mindre priset 1799, 1800 och 1805 (sistnämnda år för skaldestycket Den husliga sällheten), Lundbladska priset 1800 samt Stora priset i skaldekonst 1802 för lärodikten Ålderdomen.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskrifterna 1802 och 1805; inträdestal över Silverstolpe (SAH från år 1796, band 8).