Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. Alla som har ett allmänt ord- och språkintresse har glädje av SAOB. Ordboken vänder sig också till språkforskare och författare av andra ordböcker samt till historiker, släktforskare och alla andra som kan vilja ha hjälp vid läsning av framför allt äldre texter. Många bibliotek har ordboken i sin referensavdelning och SAOB finns även på nätet. Det finns bara tre ordböcker över germanska språk som är jämförbara med SAOB. De är Deutsches Wörterbuch, Woordenboek der Nederlandsche Taal och The Oxford English Dictionary. 

I SAOB ges förutom en detaljerad och noggrann behandling av ordens betydelser även, i det så kallade huvudet som inleder varje artikel, en redogörelse för ordens stavning, uttal och böjning. Huvudet avslutas med en kortfattad etymologi, dvs. beskrivning av ordens historia och ursprung. Varje betydelse illustreras med ett antal språkprov, och det först angivna språkprovet på en betydelse är alltid det äldsta i SAOB:s arkivmaterial. Eftersom ordboken är historisk behandlas inte bara nu levande ord utan också sådana som är helt ur bruk, och betydelser tas upp som aldrig eller nästan aldrig används i dagens språkbruk. SAOB behandlar det svenska skriftspråkets ordförråd men inte helt utan inskränkningar.

Följande kategorier av ord medtas i regel inte i SAOB:

 • personnamn och ortnamn
 • tillfälliga ord och uttryck
 • exklusiva facktermer
 • rena dialektord
 • främmande ord som saknar svensk böjning
 • citatord från främmande språk

Viktiga litteraturverk och kända litteraturställen prioriteras. Det historiska perspektivet medför att det äldre ordförrådet, som är svårare att bedöma och beskriva än 1900-talets, ofta exemplifieras med fler språkprov än det yngre. Det viktigaste utgångsmaterialet för SAOB är ca 8 miljoner språkprov (excerpter) som samlats in sedan 1880-talet. Språkproven är citat (oftast hela meningar) ur ca 21 000 tryckta och otryckta källor från 1521 till idag. Jämfört med andra ordböcker av motsvarande typ är SAOB:s material mycket omfattande. Bara ca 10 % av excerptmaterialet kommer med i ordboken. Ett ords betydelse kan ibland av olika skäl illustreras med bara källa och årtal istället för språkprov.

Några viktiga typer av excerperade källor:

 • Bibeln och psalmböcker från tidigt 1500-tal till idag
 • Gustav Vasas registratur från 1521 till 1560
 • Offentliga handlingar från 1700-talet
 • Skönlitteratur
 • Encyklopedier och ordböcker
 • Protokoll från ståndsriksdagarna
 • Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling från 1600-talet
 • Svenska Akademiens handlingar
 • Vetenskapsakademiens handlingar
 • Dagstidningar och tidskrifter
 • Handskrifter, t.ex. bouppteckningar, inventarieförteckningar och protokoll från 1500- till 1800-talet

SAOB får också visst material från andra samlingar, t.ex. språkforskaren Olof Östergrens språkprovssamling (ursprungligen avsedd för Nusvensk ordbok). Även institutioner som Svenska språknämnden och Terminologicentrum bidrar med material. Tillkomsten av datoriserade textsamlingar för informationssökning ger också stora möjligheter att erhålla moderna språkprov. 

SAOB:s språkprovssamling är tillgänglig för forskning, och ett stort antal forskare från Norden och andra länder har under årens lopp besökt ordboksredaktionen för att söka i och kopiera arkivmaterialet. Excerptsamlingen används inte bara av språkforskare utan också av litteraturhistoriker, teologer, historiker, folklivsforskare, jurister m.fl. Särskilt för ordforskare erbjuder språkprovssamlingen ett oskattbart och oumbärligt material.