Böcker om Svenska Akademien

Eftersom Svenska Akademien är föremål för så stort intresse från allmänhetens sida ingår som ett viktigt moment i dess verksamhet att tillhandahålla information om sig själv, inte minst i bokform.

Helena Paulin-Strömberg & Carl Otto Werkelid
Akademien sammanträder! Ett år med De Aderton

Titeln Akademien sammanträder! syftar på öppningsorden vid de återkommande sammankomsterna med De Aderton. Detta kan tyckas ålderdomligt, men Svenska Akademien, grundad 1786, är i högsta grad levande och i arbete. En fotograf och en författare ger i bild och text inblickar i arbetsåret vid Svenska Akademien – en unik skildring av dess inre liv, både i vardag och fest. Samtidigt får vi återblickar på Akademiens långa och märkliga historia alltifrån dess tillkomst i grundaren Gustaf III:s 1700-tal.

2012. 204 s., Hårdband. ISBN 978-91-7353-460-4. Distr.: Bokförlaget Atlantis.
(Finns även utgiven på engelska.)

 

Henrik Schück 
Anteckningar till Svenska Akademiens historia 1883–1912 

I anslutning till Svenska Akademiens 150-årsjubileum 1936 författade Henrik Schück en omfattande framställning av Akademiens historia. Skildringen är mycket utförlig fram till Akademiens 100-årsjubileum 1886, medan de därpå följande femtio åren behandlas kortfattat. Schück skrev också en fortsättning, som ingående skildrar perioden 1883–1912. Men eftersom den behandlade personer som ännu var i livet ansåg han att den inte borde tryckas. Så skedde inte heller. Men sedan nästan hundra år förflutit efter de händelser som skildras där beslöt Akademien med tanke på materialets värde att det skulle publiceras.

Utgiven av Bo Svensén 
1999. 228 + 279 + 138 + 214 + 247 s. i en volym, hårdband. ISBN 91-1-300743-4. Distr.: Norstedts. 

 

Stadgar för Svenska Akademien

En textkritisk edition av stadgarna i deras ursprungliga skick, med inledning om textläget, språkliga och innehållsliga förklaringar samt anmärkningar rörande de olika bestämmelsernas tillämpning.

Utgiven av Sture Allén.

2012. Andra upplagan. 52 s., häftad. ISBN 978-91-7437-536-7. Behovstryck.

 

Sture Allén, Bengt Loman & Bengt Sigurd 
Svenska Akademien och svenska språket. Tre studier 

Svenska Akademiens arbete med svenska språket har varit mångskiftande och griper över tiden från gåspenna till textskärm. I denna bok berättas historien om Akademiens språkliga verksamhet genom åren fram till 200-årsjubileet 1986. Bengt Loman skildrar tiden från Akademiens instiftande 1786 fram till 1800-talets slut, då det stora ordboksarbetet kom i gång. Nästa avsnitt, författat av Bengt Sigurd, behandlar huvudsakligen ordboken och ordlistan men kommer också in på övriga språkliga insatser fram till 1980-talet. I det sista avsnittet diskuterar Sture Allén förutsättningar och uppgifter för språkarbetet inför Akademiens tredje sekel.

1986. 275 s. ISBN 91-1-853572-0. (Slutsåld.) 

 

Anders Burius 
Hundra år i litteraturprisets tjänst. Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901–2001 

Nobelbibliotekets tillkomst och historia har aldrig blivit föremål för en sammanhängande skildring tillgänglig för en större allmänhet. Nu finns emellertid en sådan att tillgå. I boken koncentreras intresset i första hand till de mest händelserika skedena: den intensiva uppbyggnadsperioden och de senaste decenniernas nyorientering, expansion och datorisering. Men bokens titel avspeglar bara den ena av Nobelbibliotekets uppgifter, den att bistå Svenska Akademien i prisarbetet. Biblioteket har också under sina hundra år alltid varit tillgängligt för allmänheten och är därmed det i särklass största svenska offentliga biblioteket i privat ägo. Låntagarperspektivet blir därför en viktig aspekt som boken inte försummar att uppmärksamma, och bibliotekets atmosfär har av många kommenterats i litterär form. 

2002. 120 s. ISBN 91-1-301148-0. (Slutsåld.) 

 

Kerstin Ekman 
Mine Herrar... Om inträdestalen i Svenska Akademien 

Svenska Akademiens stadgar föreskriver att en nyinvald ledamot skall ta sitt inträde i Akademien vid en offentlig sammankomst och därvid hålla ett inträdestal över sin företrädare. Inträdestalen har varit av mycket skiftande slag: korrekta och konventionella minnesteckningar, högstämt idealistiska parentationer, djupgående analyser av livsverk, berättelser ur det förgångna — och mycket mer. I talen har många av vårt lands främsta författare och humanistiska vetenskapsmän avporträtterat varandra. Resultaten har varit allt från lysande till kuriösa, och alltid har talaren i någon mån också avbildat sig själv. Om dessa porträtt handlar essäerna i Mine Herrar ..., från det gustavianska talets eld och livlighet och dess finurliga förställningskonst till vår egen tids saklighet och föregivna uppriktighet. 

1986. 284 s. ISBN 91-1-853542-9. (Slutsåld.)

 

Magnus von Platen 
Diktare och domare. Svenska Akademiens pristävlingar 

Gustaf III bestämde att Svenska Akademien varje år skulle anordna tävlingar i vältalighet och skaldekonst. De främsta bidragen belönades med en guldmedalj, Akademiens stora pris. Tävlingarna pågick i mer än hundra år, och de tusentals tävlingsskrifterna fyller många hyllmeter i Akademiens arkiv. Här finns bidrag från stora skalder, från kungliga amatörer och förhoppningsfulla skolynglingar, från pekoralister och galningar. Magnus von Platen berättar i denna lärda och lekfulla bok om vilka som tävlade, om vad priserna kom att betyda för dem som fick dem, om vad som sades vid Akademiens bord om de tävlande – och om den bistra men ofta kvicka kritik som drabbade Akademien och dess prisbeslut. 

1986. 183 s. ISBN 91-1-853582-8. (Slutsåld.) 

 

Torgny T. Segerstedt 
Svenska Akademien i sin samtid. En idéhistorisk studie 

Svenska Akademien betraktas här som en grupp i växelverkan med den politiska, kulturella och sociala omgivningen. Akademiens syn på den egna organisationen och de egna uppgifterna analyseras jämsides med förändringarna i den gällande verklighetsbilden, inställningen till samhällets utveckling, utbildningen och de estetiska frågorna. Inom dessa områden har Akademien påverkats av tidens andliga huvudströmningar, men samtidigt har den själv varit en utvecklingsbestämmande kraft när det gällt den språkvetenskapliga utvecklingen, synen på historien och det estetiska betraktelsesättet. 

Del I (1786–1844): 1986. 363 s. ISBN 91-1-853472-4. (Slutsåld.) 
Del II (1844–1886): 1986. 238 s. ISBN 91-1-853532-1. (Slutsåld.)
Del III (1886–1936): 1992. 492 s. ISBN 91-1-921772-2. (Slutsåld.)

 

Bo Svensén
De Aderton. Svenska Akademiens ledamöter under 225 år

De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska Akademiens samtliga 186 ledamöter från instiftandet 1786 till våra dagar. Biografierna är grupperade i stolsordning och åtföljs av porträttbilder. En utförlig inledning redovisar generella drag och utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren. Ett alfabetiskt ledamotsregister gör boken lättare att hitta i. De Aderton, som utkom första gången 1992, blev inför Akademiens 225-årsjubileum väsentligt uppdaterad med avseende på såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen.

2011. 267 s., mjukband. ISBN 978-91-1-303767-7. Distr.: Norstedts.

 

Bo Svensén
En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr

Det är inte många som känner till att Svenska Akademien under 1800-talet var ägare till ett stort och värdefullt bibliotek som var resultatet av två bokdonationer, den ena 1804 och den andra 1851. Med tiden visade det sig dock att biblioteket inte var till någon större nytta för Akademien, varför det avvecklades etappvis under seklets sista decennier. Historien om bibliotekets väg från den första donationen till den slutliga upplösningen, som här berättas för första gången, utgör en slående illustration till ordspråket »Böcker har sina öden«.

2015. 72 s., häftad. ISBN 978-91-760-98721. Behovstryck.

 

Bo Svensén
Snille och smak. Svenska Akademien förr och nu

Snille och smak speglar Svenska Akademien i dess roll som fristående kulturinstitution, både från historisk synpunkt och i modernt perspektiv. Efter en allmän historisk översikt fokuserar boken på Akademiens tre centrala arbetsfält – svenska språket, svenska litteraturen och Nobelpriset i litteratur – för att till sist ge läsaren en inblick i Akademiens nutida organisation och verksamhet. Boken, som först utkom 1998, har nu blivit väsentligt uppdaterad när det gäller såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen.

2015. 250 s., mjukband. ISBN 978-91-1-307098-8. Distr.: Norstedts.

 

Bo Svensén
Svenska Akademiens jetonger och medaljer

Svenska Akademien har genom åren låtit prägla ett stort antal medaljer, av vilka de årliga minnespenningarna utgör det övervägande flertalet. Minnespenningarna och deras histora har tidigare behandlats i en särskild monografi (Ärans och minnets valuta). Denna bok tar sikte på Akademiens övriga medaljutgivning: sammanträdesjetonger, prismedaljer, jubileumsmedaljer och hyllningsmedaljer. Syftet har varit att inte bara ge en formell beskrivning av varje medalj utan också tillgodose den kulturhistoriska aspekten genom att skildra de närmare omständigheterna kring medaljernas tillkomst och användning.

2013. 113 s., häftad. ISBN 978-91-1-305522-0. Distr.: Norstedts.

 

Bo Svensén
Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens minnespenningar 1786–2009

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december presenteras varje år en silvermedalj, den s.k. minnespenningen, som är ägnad en bemärkt svensk i det förgångna, någon vars insats Akademien har velat lyfta fram: en statsman, en fältherre, en lärd, en konstnär, en diktare. Denna bok erbjuder den första utförliga beskrivningen av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien årligen har utgivit under två och ett kvarts sekel. En utförlig inledning till boken redogör för den historiska bakgrunden och de förändringar till form och innehåll som minnespenningarna med åren har undergått. 

2010. XLV + 488 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302977-1. Distr.: Norstedts.

 

Svenska Akademiens donatorer. En biografisk översikt

Svenska Akademien utdelar ett stort antal priser, av vilka de flesta utgår ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Det har också hänt att donationer av annat slag har kommit Akademien till del. Denna skrift är tänkt att fylla behovet av en samlad översikt över Svenska Akademiens donatorer.

2012. 56 s., häftad. ISBN 978-91-7437-544-2. Behovstryck.

 

Svenska Akademiens handlingar

Skriftserien Svenska Akademiens handlingar (SAH) har utgivits ända sedan Akademiens instiftelse 1786. De flesta volymerna är »årsböcker«, som innehåller tal och texter från Akademiens årliga högtidssammankomst (inklusive nyinvalda ledamöters inträdestal), tal och texter från andra offentliga evenemang i Akademiens regi, Akademiens minnesteckningar, texter som upplästs vid Akademiens enskilda sammankomster samt utgåvor av dokument i Akademiens arkiv.

Serien distribueras av Norstedts.

 

Tal och texter 20 december

Varje år publiceras i ett särskilt häfte alla tal, uppläsningar, tillkännagivanden o.d. som förekommit vid Akademiens högtidssammankomst, i förekommande fall även det eller de inträdestal som hållits vid sammankomsten. Häftet brukar utkomma i januari.

Tal och texter distribueras av Norstedts.

 

Inträdestal i Svenska Akademien
Varje inträdestal i Akademien utges separat i en särskild serie genast efter att det har hållits.

Serien distribueras av Norstedts.