Böcker om svenska språket

Enligt stadgarna har Svenska Akademien som främsta uppgift att vårda sig om svenska språket: »Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet … « (§ 22). För att fullgöra den uppgiften  »åligger äfven Academien att utarbeta en Svensk ordabok och Gramatica …« (§ 23).

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

Svensk ordbok ger en ingående beskrivning av den moderna svenskans ordförråd med tyngdpunkten på ordens betydelse och användning. Ordboken är avsedd att användas som ett hjälpmedel både för att förstå orden i en text och för att själv skriva en text. Svensk ordbok innehåller ca 65 000 uppslagsord och sammanlagt över 100 000 betydelsebeskrivningar. Ordens användning beskrivs med hjälp av konstruktionsuppgifter och rikligt med exempel. Utöver detta har ordboken en historisk dimension genom att den ger uppgifter om ordens ursprung och första belägg. Svensk ordbok har utkommit i två upplagor, 2009 och 2021. Den senare laddas ner som app eller nås via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se. Mer information här »

2009. 3 782 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302267-3. (Två volymer i box.)
Distr.: Norstedts
2021. https://www.gu.se/svenska-spraket/svensk-ordbok

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 

Svenska Akademiens ordlista är sedan länge den allmänt vedertagna normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord och är en av de böcker som har den starkaste folkliga förankringen i vårt land. Den är till sin natur en samling rekommendationer, som i stor utsträckning grundas på det etablerade bruket men som dessutom strävar efter att anpassa nya tillskott i språket till rådande svenska normer. Redan ordlistans första upplaga, utgiven 1874, hade denna rådgivande karaktär. I den senaste upplagan, som är den fjortonde, har ungefär 13 000 ord tillkommit medan drygt 9 000 har utgått, och det totala antalet uppgår därmed till 126 000. SAOL finns digitalt tillgänglig som app eller via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se. Mer information finns på SAOL:s webbplats »

2015. 1 596 s., hårdband. ISBN 978-91-30612-5. 
Distr.: Norstedts.

Svensk skolordlista

Svensk skolordlista är utarbetad av Svenska Akademien och Språkrådet. Den innehåller cirka 35 000 ord och fraser och bygger på Svenska Akademiens ordlista, som den följer när det gäller ordens stavning och böjning. Utöver detta anges också betydelsen för de allra flesta ord. Ordlistan är avsedd att användas från grundskolans årskurs 5 och uppåt, men är ett utmärkt hjälpmedel även för dem som har ett annat modersmål än svenska och för alla andra som behöver en mindre men ändå välmatad svensk ordbok.

2004. Fjärde upplagan. 985 s., mjukband. ISBN 978-91-1-302852-1.
Utges numera av Nationalencyklopedin (NE).

Svenska Akademiens grammatik (SAG) 

Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar. Samtliga finns att ladda ner i pdf-format via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se »

Huvudförfattare är professorerna Ulf Teleman (Lund), Staffan Hellberg (Stockholm) och Erik Andersson (Åbo).

1999. 2 744 s., hårdband. ISBN 978-91-1-303213-9. (Fyra volymer i box.)
Distr.: Norstedts. 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

Svenska Akademiens ordbok är en historisk-nuspråklig ordbok som utförligt beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. Ordboken vänder sig främst till språkforskare och författare av andra ordböcker samt till historiker, släktforskare och alla andra som kan vilja ha hjälp vid läsning av framför allt äldre texter, men alla som har ett allmänt ord- och språkintresse har glädje av den. SAOB, som fortfarande är under utarbetande, har hittills utkommit i 38 band och är nu klar till och med bokstaven Å. SAOB finns tillgängligt via dess webbplats, saob.se, liksom via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

Den fysiska utgåvan av ordboken distribueras av eddy.se i Visby och kan beställas via e-post till order@bokorder.se.

Svenska Akademiens språklära (SAS) 

Svenska Akademiens språklära är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en betydligt större läsekrets än den stora grammatiken, SAG. Boken förutsätter inte några djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. Språkläran är huvudsakligen deskriptiv, dvs. den beskriver språket som det är och inte som det borde vara. Men där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller i vårdat språkbruk. – Författare till SAS är Tor G. Hultman. 

2003. 342 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302950-4. 
Distr.: Norstedts.

Handledning till Svenska Akademiens ordbok

Carl-Erik Lundbladh

Svenska Akademiens ordbok är ett omfattande verk och kan därför vara besvärlig att hitta i. Den är också informationstät och har en komplicerad uppbyggnad, vilket gör att dess koncisa och formelartade uttryckssätt kan vara svårt att förstå. Denna bok syftar till att göra SAOB tillgänglig för flera användare än specialisterna. Här ges råd, vägledning och förklaringar till hjälp för läsare av såväl äldre som nyare texter och inte minst för dem som har ett genuint språk- och ordintresse.

1992. 94 s., häftad. ISBN 978-91-1-915681-5. (Slutsåld.)

Inledning till grammatiken

Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson

Detta är en separatutgåva av inledningskapitlet i Svenska Akademiens grammatik. Här ges en orientering om vad grammatik är, om grammatikens plats i språket och språkbeskrivningen och om grammatiska grundbegrepp. Texten har dessutom kompletterats med kortfattade litteraturtips efter varje avsnitt och med ett litet lexikon med grammatiska termer. Titeln Inledning till grammatiken anger att boken kan läsas som en introduktion antingen till grammatik i allmänhet eller till studiet av Svenska Akademiens grammatik

2001. 86 s., häftad. ISBN 978-91-1-302865-1. 
Distr.: Norstedts.

Synpunkter på en svensk grammatik

Som ett led i förberedelserna inför projektet Svenska Akademiens grammatik anordnade Akademien i mars 1985 ett symposium med deltagande av ett antal framstående experter på svensk grammatik. Syftet var att utreda möjligheterna att utarbeta en relativt utförlig svensk standardgrammatik. I denna bok redovisas de inlägg som gjordes vid symposiet, och man kan där se hur den konsensus rörande huvudlinjerna som växte fram under diskussionens gång har fått genomslag i den färdiga produkten. 

1999. 80 s. ISBN 91-1-300767-X. (Slutsåld.) 

Svenska Akademien och svenska språket. Tre studier

Sture Allén, Bengt Loman & Bengt Sigurd

Svenska Akademiens arbete med svenska språket har varit mångskiftande och griper över tiden från gåspenna till textskärm. I denna bok berättas historien om Akademiens språkliga verksamhet genom åren fram till 200-årsjubileet 1986. Bengt Loman skildrar tiden från Akademiens instiftande 1786 fram till 1800-talets slut, då det stora ordboksarbetet kom i gång. Nästa avsnitt, författat av Bengt Sigurd, behandlar huvudsakligen ordboken och ordlistan men kommer också in på övriga språkliga insatser fram till 1980-talet. I det sista avsnittet diskuterar Sture Allén förutsättningar och uppgifter för språkarbetet inför Akademiens tredje sekel. 

1986. 275 s. ISBN 91-1-853572-0. (Slutsåld.)