Utdelning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier

Svenska Akademien har, som tidigare meddelats, tilldelat författaren Sven Olov Karlsson och litteraturvetaren Tim Berndtsson 2022 års Bernadottestipendier. Den 29 april ägde det högtidliga utdelandet rum i Bernadottebiblioteket i Kungliga slottet.

Svenska Akademiens Bernadottestipendier instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016. Akademien delar sedan i fjol ut två stipendier: det ena till en författare som relativt nyligen debuterat, det andra omväxlande till förhållandevis nydisputerade litteraturforskare och språkforskare. Stipendierna utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse med halvpension i Hvita villan på Öland, med 10 000 kronor i reskassa.

Stipendierna ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

Sven Olov Karlsson, född 1971 och bosatt i Stockholm, är författare och journalist. Han debuterade 2003 med romanen Italienaren och har sedan dess publicerat ytterligare två romaner samt novellsamlingar och reportageböcker. Hans senaste bok Årsboken består av tolv noveller med arbetet som tema, en serie punktvisa nedslag i ett samtida Sverige där livet pågår i det lilla parallellt med terroristattacker och klimatkatastrof. Han tilldelas ett stipendium för sitt självbiografiska romanprojekt Professorn. Romanen ska skildra hur det är att i samma hjärna härbärgera kreativitetens impuls och en störning som allt mer påverkar minnesfunktionen. Också klassresans frågeställningar ingår i projektet, genom dess undersökning av hur uppväxten i en arbetar- och landsbygdsvärld påverkar språkets utveckling hos den som så småningom ska bli en skapande, skrivande människa. Hur uppstår det mest centrala i ett författarskap, nämligen den personliga stilen, och hur går man som författare till väga för att forma sin prosa utifrån de idiom, dialekter och tonfall som präglat ens barndom?

Tim Berndtsson, född 1989 och bosatt i Morgongåva, disputerade år 2020 vid Uppsala universitet på avhandlingen The Order and the Archive. Freemasonic Archival Culture in Eighteenth-Century Europe. Han tilldelas stipendiet för projektet Svenska kungliga bibliotek, 1746–1829. Om kungliga boksamlingars kulturhistoriska betydelse och boksamlandet som nöje, nytta och nödvändighet. Berndtsson ska utforska hur ett antal boksamlingar kommit till och vilka avsikter som låg bakom. Hur köptes, ärvdes, lånades böckerna in? Vilka ämnen, genrer och språk ansågs viktigast? Vilka symboliska funktioner skulle boksamlingarna fylla och hur användes de i praktiken? Lästes böckerna högt, tyst, i sällskap eller i ensamhet? Med utgångspunkt i sådana frågor avser Berndtsson utforska vad boksamlingarna kan lära oss om det större kulturhistoriska sammanhanget.

Övriga akademiers stipendiater:

Konstakademien (Kungl. Akademien för de fria konsterna) tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet 120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Aldo Zetterman, som tog sin Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2019 och sedan tidigare har en Kandidatexamen vid Akademin Valand 2017, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks.
Joakim Derlow, som tog sin Kandidatexamen i Fri konst vid Gerrit Rietveld Academie 2016, tilldelas stipendiet för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022 som tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor:

Fil.dr Magnus Bergman, Historiska institutionen vid Lunds universitet, för projektet Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006. 
Fil.dr Signe Gammelgaard, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, för projektetProperty of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction. 
Ph.D. Eva-Charlotta Mebius, University of London/Uppsala universitet, för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830).

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022 var sitt stipendium om 100 000 kr:

Magnus Bunnskog, tonsättare, för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater”, som ska bli ett komponerat teaterverk för levande och inspelade röster, talade och sjungna, samt levande och elektronisk musik, med libretto av dramatikern Sigrid Herrault.
Susanna Leijonhufvud, Fil. dr i musikpedagogik, för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg”, som avser kartlägga musiklivet i de uppländska trakterna kring Hargs bruk under 1800-talets senare hälft. Projektets fokus är en enskild spelman och hans repertoar, men samtidigt växer etnologiska, sociologiska och musikpedagogiska frågor fram i periferin.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien tilldelar två stipendiater inom Bernadotteprogrammet var sitt stipendium om 125 000 kr

Sophie Bønding (f. 1986) som disputerade 2020 vid Aarhus universitet tilldelas stipendiet för projektet Viking Age Rulership in New Perspective. Som Bernadottestipendiat kommer hon att knytas till Stockholms universitet.
Sjamme van de Voort (f. 1988) som disputerade 2021 vid University of Nottingham tilldelas stipendiet för projektet Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden. Som Bernadottestipendiat kommer han att knytas till Institutet för språk och folkminnen.