Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

29 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Patrik Larsson och Gudrun Rawoens sitt stipendium till yngre språkforskare för år 2008.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.
 
Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2004 Ellen Bijvoet och Saara Haapamäki, 2005 Ulla Stroh-Wollin och Per Holmberg, 2006 Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka samt 2007 Petra Bodén och Erik Magnusson.
 
 
Patrik Larsson är språkvetare, född 1970 och bosatt i Uppsala. Han disputerade vid Uppsala universitet 2002 med avhandlingen Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter.
Patrik Larssons forskning har en språkhistorisk inriktning och rör främst runologi och äldre personnamnsskick. Han har i olika omgångar som forskare varit knuten till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Gudrun Rawoens är språkvetare, född 1969 och bosatt i Gent. Hon disputerade förra året vid universitetet i Gent, Belgien på avhandlingen Kausativa verbkonstruktioner i svenskan och nederländskan. En korpusbaserad syntaktisk-semantisk undersökning.
Gudrun Rawoens är verksam som forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Gents universitet.