Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium

8 dec 2016

I samband med HMK:s 70-årsdag 2016 inrättades Bernadotteprogrammet av några av de Kungliga akademierna. Programmet omfattas av ett flertal stipendier. Ett av dessa utdelas av Svenska Akademien i tre kategorier enligt ett rullande schema. Det första stipendiet skall gå till en postdoktoral forskare i litteraturvetenskap, som skall ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång.

Ansökan skall bestå av projektbeskrivning (högst 7 000 tecken inklusive blanksteg), kortfattad CV (max två A4 sidor), publikationslista (max två A4 sidor) samt arbetsplan (en A4 sida). Projektämnet skall ha anknytning till det svenska språket och den svenska litteraturen. Komparativa studier möter inga hinder. En särskild stipendienämnd ger förslag på stipendiat till Akademien, som beslutar i ärendet.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor som stöd under som längst ett år. Om medlens fördelning under året överenskommes från fall till fall. Utöver detta erbjuds två veckor med halvpension under maj månad i Hvita villan på Öland. Till denna vistelse erhålles 10 000 kronor för täckande av omkostnader.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm och märkes ”Bernadottestipendium” och skall ha kommit Akademien tillhanda senast fredagen den 20 januari 2017. För eventuella frågor och ytterligare upplysningar kontaktas Akademiens kansliansvarige Odd Zschiedrich via oz@svenskaakademien.se.