Akademiforskare i humaniora

9 nov 2007

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex anställningar för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:

  • Svenska språket
  • Litteraturvetenskap inom nordiskt område
  • Litteraturvetenskap inom utomnordiskt område
  • Syd- och östasiatiska språk och kulturer  
  • Engelska språket
  • Romanska språk
     

Då det gäller ämnesområdet Svenska språket välkomnas ansökningar från alla behöriga, men ansökningar med inriktning på stilforskning kommer särskilt att beaktas. Anställningen i Litteraturvetenskap inom nordiskt område kan omfatta både svensk och nordisk litteraturvetenskap, medan anställningen i Litteraturvetenskap inom utomnordiskt område kan beröra såväl allmän och jämförande litteraturvetenskap som forskning i enskilda författarskap inom icke-nordiska språk. Anställningen i Syd- och östasiatiska språk och kulturer är öppen för forskning inom alla språk och kulturer i Syd- och Ostasien. Ämnesområdena Engelska språket och Romanska språk avser forskning med lingvistisk inriktning i vid mening, omfattande även t.ex. filologi och diskursanalys.

Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. För att komma ifråga för anställning får inte tiden efter disputation överstiga sju år. Meriteringsgrunden utgörs endast av vetenskaplig skicklighet.
 
Den som erhåller respektive anställning får själv välja universitetstillhörighet, vilket innebär att förhandlingar mellan universiteten och akademierna måste ske i varje särskilt fall.

Anställningarna tillsätts efter beslut i en nämnd tillsatt av de båda akademierna. Besluten kan inte överklagas.

Den praktiska handläggningen sker inom Vitterhetsakademien. Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och skall ha inkommit per post senast den 10 januari 2008. Märk kuvertet ”Akademi-forskare”. Till ansökan skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. Skrifter kan senare infordras men skall inte sändas in vid ansökningstillfället.

Frågor rörande anställningarna kan ställas till Vitterhetsakademiens sekreterare på e-postadresssekreteraren@vitterhetsakad.se. Upplysningar om inkomna ansökningar lämnas av Helene Carson per telefon 08/440 42 86 eller per e-post: hcarson@vitterhetsakad.se.