Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare 2021

18 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lisa Loenheim och Nathan Young Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2021. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Rickard Melkersson och Gustaf Skar (2016), Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake (2017), Karin Hagren Idevall och Alexandra Petrulevich (2018) samt Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-Morath (2019). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

Lisa Loenheim, född 1979 och bosatt i Öjersjö, är lektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås, med inriktning på förskollärar- och lärarutbildning. Hon disputerade 2019 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar. Med utgång i en enkätundersökning med 190 gymnasieelever utgör avhandlingen en kognitiv studie av hur gymnasieelever med svenska som enda förstaspråk, respektive flerspråkiga elever med svenska som ett av sina förstaspråk eller svenska som andraspråk, tolkar språkliga sammansättningar.

Nathan Young, född 1980 och bosatt i Stockholm, är lektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, samt postdoktoral forskare vid universitetet i Bern. Han disputerade 2019 vid Queen Mary University of London med avhandlingen Rhythm in late-modern Stockholm – Social stratification and stylistic variation in the speech of men. Till Youngs främsta forskningsområden hör sociolingvistik, kontaktlingvistik, sociofonetik, språklig variation och nordiska språk. I augusti tillträder han en gästforskartjänst vid universitet i Oslo (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship).