Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

2 jun 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka sitt stipendium till yngre språkforskare.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor per person. Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2002 Inger Lindell och Bo-A. Wendt, 2003 Anna-Malin Karlsson och Benjamin Lyngfelt, 2004 Ellen Bijvoet och Saara Haapamäki samt 2005 Ulla Stroh-Wollin och Per Holmberg.

Henrik Rosenkvist är språkvetare, född 1965. Han disputerade i Lund 2004 på avhandlingen The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish – a Study in Grammaticalization och är forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. För närvarande forskar han inom projektet SveDiaSyn, där de nutida svenska dialekternas syntax undersöks.

Elzbieta Strzelecka  är språkvetare och universitetslektor i svenska vid Mittuniversitetet. Hon disputerade i nordiska språk vid universitetet i Uppsala 2003 på avhandlingen Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner. En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. Hennes forskningsfält är kognitiv semantik, rumsuttryck i spatial och överförd betydelse, svenska partikelverb, polysemi samt grammatikalisering.