Akademiforskare i humaniora

26 dec 2008

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex anställningar för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:
 
Svenska språket
Litteraturvetenskap
Engelska språket
Franska och italienska
Spanska och portugisiska
Klassiska språk

 
Vid bedömning av ansökningar i dessa ämnen beaktas särskilt ansökningar med didaktisk inriktning.
 
Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. För att komma ifråga för anställning får inte tiden efter disputation överstiga sju år. Meriteringsgrunden utgörs endast av vetenskaplig skicklighet.
 
Den som erhåller respektive anställning får själv välja universitetstillhörighet, vilket innebär att förhandlingar mellan universiteten och akademierna måste ske i varje särskilt fall.
 
Anställningarna tillsätts efter beslut i en nämnd tillsatt av de båda akademierna. Besluten kan inte överklagas.
 
Den praktiska handläggningen sker inom Vitterhetsakademien. Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och skall ha inkommit per post senast den 2 mars 2009. Märk kuvertet ”Akademiforskare”. Till ansökan skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. Skrifter kan senare infordras men skall inte sändas in vid ansökningstillfället.
 
Frågor rörande anställningarna kan ställas till Vitterhetsakademiens sekreterare på e-postadressen sekreteraren@vitterhetsakad.se . Upplysningar om inkomna ansökningar lämnas av Helene Carson per telefon 08/440 42 86 eller per e-post hcarson@vitterhetsakad.se