Avtal mellan Svenska Akademien och Bolagsverket

21 dec 2018

Med anledning av en artikel publicerad i SvD Näringsliv den 20 december 2018, där det förekommer uppgifter om att Svenska Akademien har ett förmånligt avtal med Bolagsverket rörande Post- och Inrikes Tidningar (PoIT), vill Svenska Akademien göra ett förtydligande.

Det nämnda avtalet är resultatet av att Akademien hörsammade ett förslag till en avtalskonstruktion enligt en departementsskrivelse (Ds 2005:2). Detta ledde i sin tur till en proposition (prop. 2005/06:96) och förordning (2006:1226) om PoIT.

Att ersättning till Svenska Akademien på något sätt skulle utgå, när staten önskade genomföra en ny ordning för elektroniska kungörelser, var en följd av att staten ansåg att Svenska Akademien hade äganderätten till PoIT. Staten fann också att rätten var skyddad genom artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Staten ansåg slutligen att en förändring som innebar att kungörandet av legala annonser generellt överfördes från PoIT till annan publikation knappast framstod som förenlig med artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, om den inte åtföljdes av ekonomisk gottgörelse. Ersättningen skulle motsvara den förlust som blev följden för Akademien på grund av den förändrade utgivningen.

Avtalet är ett sätt att åstadkomma den nämnda ersättningen och tillkom alltså i enlighet med statens förslag.

Svenska Akademien har i samband med diskussioner om avtalets förlängning erbjudit staten att en gång för alla lösa frågan om rätten till PoIT. Av skäl som inte är hänförliga till Svenska Akademien har dock en sådan lösning fått anstå, och avtalet har förlängts.