Dom om klassikerskyddet

15 apr 2021

Riksdag och regering har gett Svenska Akademien i uppdrag att bevaka efterlevnaden av en bestämmelse om klassikerskydd i upphovsrättslagen. Som ett led i det uppdraget söker Akademien skapa domstolspraxis som ska ge tydlighet kring lagbestämmelsens tillämpbarhet.

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom 2021-04-15 bedömt att det s.k. klassikerskyddet i 51 § upphovsrättslagen inte skyddar klassiska verk mot att citeras i sammanhang som objektivt kan anses anstötliga. Målet rör hur vårt gemensamt ägda litterära kulturarv kan och får användas. Akademien har framfört synpunkten att skyddet – i likhet med lagen i Danmark och Norge – borde tolkas så att det ger ett visst skydd mot att klassiker citeras i sådana sammanhang. Denna synpunkt har inte vunnit domstolens gehör. I stället har domstolen uttalat att det krävs att de litterära verken i sig förvanskas för att klassikerskyddet ska bli tillämpligt. Om så inte är fallet, spelar det enligt domstolen inte någon roll om verken återges i ett sammanhang som står i konflikt med allmänt accepterade samhälleliga värdegrunder.