Klargörande kring klassikerskyddet

30 apr 2021

Enligt en regel i upphovsrättslagen (51 §) skyddas bland annat äldre litterära verk mot offentlig återgivning på sätt som kränker den andliga odlingens intressen – det så kallade klassikerskyddet. Statlig myndighet får föra talan om förbud mot sådan återgivning. Regeringen har i upphovsrättsförordningen (6 §) uppdragit åt Svenska Akademien att bevaka lagrummet. Eftersom Akademien inte är en myndighet för den talan som privat utförare av myndighetsuppgift.

Vad som avses med ”sätt” och vad som avses med ”den andliga odlingens intressen” i lagens mening har varit föremål för olika tolkningar. Akademien har ansett att det statliga uppdraget medför ett åliggande att verka för ökad klarhet i skyddets innebörd genom utveckling i rättspraxis. När det uppkommer en befogad fråga huruvida en kränkning av skyddet skett eller inte, bör skyddets omfattning avgöras av domstol och inte av Akademien. Uppdraget innebär då att Akademien kan behöva väcka talan i domstol.

Så har skett beträffande vissa återgivningar av diktverk i talan mot Nordfront och Nordiska Motståndsrörelsen. En central fråga var om sättet för återgivning ska innefatta ett hänsynstagande till sammanhanget, i synnerhet ett sammanhang som ingår i en brottslig gärning.

I en dom den 15 april har Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt intagit ståndpunkten att skyddet inte omfattar sammanhanget för återgivningen. Akademien anser inte att domstolens domskäl är övertygande, i synnerhet inte när det gäller verksanvändning som ett led i en brottslig verksamhet. Akademien har ändå beslutat att inte överklaga domen. Den bättre ordningen är att riksdag och regering tar ställning till om domstolens avgränsning av skyddet är godtagbar eller om ett förtydligande av lagskyddet behövs.

Akademien anser att det bör ske en demokratisering av skyddet för vårt litterära kulturarv så att talerätten läggs på en statlig myndighet eller görs mer allmän. Akademien anser att en sådan ordning skulle innebära en önskvärd modernisering av formerna för skyddets utövande och avser att uppvakta regeringen i frågan.