Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Pressmeddelande från Svenska Akademien

2018-04-20

Bakgrund | Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor. Förtroendet för Akademien har undergrävts, antalet aktiva ledamöter har reducerats, och ett hastigt byte har skett på sekreterarposten. Akademien kommer nu och under kommande veckor att arbeta fram en plan för att återställa förtroendet i omvärlden och återfå ett produktivt samarbete mellan ett – på längre sikt – fulltaligt antal aktiva ledamöter.

I detta pressmeddelande redovisar vi var vi idag befinner oss och de steg vi nu vill ta. Det är vår förhoppning att de åtgärder som vi nu vidtar och den färdriktning som vi valt inte bara ska kunna bidra till att återställa förtroendet för Akademien, utan också ska medföra att de som valt att lämna Akademiens arbete vill komma tillbaka och åter engagera sig.

Advokatutredningen | Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på Akademiens uppdrag genomfört en utredning. Syftet var främst att klargöra om sexuella övergrepp av det slag som 18 kvinnor vittnat om i pressen, för vilket Kulturplats Forums konstnärlige ledare anklagats, varit kända i Akademien. Syftet var också att klarlägga om ledamöterna har observerat ett sådant beteende i Akademisammanhang. Utredningen visar att oacceptabelt beteende av Forums konstnärlige ledare i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets.

Vid sidan av utredningen har det framkommit att Svenska Akademien i december 1996 mottog ett brev, i vilket avsändaren uppmärksammade Akademien på misstänkta sexuella övergrepp på Forum. Svenska Akademien beklagar djupt att brevet lades åt sidan, vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs för att utreda saken så att fortsatta utbetalningar till Forum hade kunnat stoppas.

Svenska Akademien tar med kraft avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld var det än förekommer.

Av särskild vikt i advokatutredningen är frågan om Forums huvudman genom sin äktenskapliga relation med en av Akademiens ledamöter har haft något direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd. En lång rad intervjuer med personer i och utanför Akademien samt en ingående analys av rådande arbetsrutiner har lett till utredningens slutsats att sådant inflytande inte har förekommit.

Utredningen visar dock att beslutsprocessen för ekonomiskt stöd till Kulturplats Forum stod i strid med Akademiens jävsregler, eftersom en ledamot var delägare i det handelsbolag som mottog bidragen. Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om. Bättre rutiner hade kunnat förhindra detta.

Utredningen visar också att brott mot Akademiens sekretessregler har förekommit vad avser arbetet med Nobelpriset i litteratur. Sådana regler finns för alla de institutioner som fattar beslut om Nobelpris och är avsedda att tillämpas strikt, både vad gäller prisarbetet och det inre arbetet.

Akademiens ledamöter medverkade till advokatutredningen genom att beskriva det inre arbetet i Svenska Akademien. För att kunna göra detta utan att bryta mot stadgarna, gavs de en garanti att utredningen inte skulle publiceras. Akademien har dock bestämt sig för att omedelbart överlämna utredningen till rättsvårdande myndigheter.

Framtiden | Posten som ständig sekreterare har tills vidare övertagits av Anders Olsson, som fått mandat att både vidta de åtgärder som krävs för att återvinna förtroendet för Svenska Akademien och skapa ett fungerande arbetsklimat.

Det kommer att behövas förändringar i Akademiens regelverk men också i dess organisation och arbetsformer. Detta stora arbete har redan inletts. Helt i samklang med Svenska Akademiens vilja har H.M. Konung Carl XVI Gustaf i veckan tagit beslutet att förtydliga stadgan om utträde, där han meddelar att det ska bli möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Detta är i linje med rådande rättsbegrepp och kommer att göra det lättare att välja in nya ledamöter.

Jävsreglerna ska också ses över och det kommer att skapas bättre rutiner för kommunikationen inom Akademien men också med omvärlden. Till de konkreta åtgärder som nu planeras hör också en förstärkning av Akademiens juridiska kompetens för att bistå vid organisatoriska förändringar och förändrade tolkningar av stadgarna. Ytterligare förändringar i regelverk och arbetsformer kommer att ske med ambitionen att skapa en större öppenhet kring Akademien och dess verksamhet än vad som hittills varit fallet.

Svenska Akademien är en institution av central betydelse för svenskt och även internationellt kulturliv. Förutom Nobelpriset i litteratur utdelar den ett stort antal priser och stipendier till svenska och nordiska författare, översättare, litteratur- och språkvetare, lärare, bibliotekarier med flera. Akademien ger bidrag till kulturverksamhet och organiserar och finansierar stora, viktiga lexikografiska projekt. Akademien bidrar också på andra sätt till utforskandet och odlandet av svenska språket.

Det litterära Nobelprisets anseende har tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris. Vi måste ta denna fråga om legitimitet på största allvar. Vi vill understryka att Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren.

Svenska Akademiens aktiva ledamöter är medvetna om att ovanstående redovisning av det nuvarande läget och de åtgärder som vi hittills har vidtagit och kommer att vidta bara är ett första steg på vägen, och att den process som ligger framför oss kommer att ställa ökade krav på oss alla. Alla förändringar kan inte genomföras omgående och en del kommer att kräva ytterligare utredningar och diskussioner. Förändringsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta i en nära dialog med det omgivande samhället.

Kontakt:
Louise Hedberg, kansliansvarig
08-555 125 02