Sekreterarens meddelande

17 maj 2018

Det är uppenbart att Svenska Akademien har ett stort behov av att förändra sitt sätt att arbeta. Den kris som Akademien genomlever är mycket allvarlig. Ett tydligare fokus på Akademiens uppgift, ett väl fungerande inre arbete och ett återupprättat förtroende är av största vikt för att Svenska Akademien även framledes ska kunna verka för det svenska språket och den svenska litteraturen, samt för att Nobelpriset i litteratur ska kunna upprätthålla den internationella ställning som priset förtjänar.

Sedan mitten av april pågår därför ett omfattande och långsiktigt reform- och moderniseringsarbete. Arbetet drivs av de aktiva ledamöterna, i dialog med Akademiens höge beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Nobelstiftelsen och med externa rådgivare inom olika kunskapsområden, bland annat juridik och organisationsutveckling. Vår förhoppning är att även de ledamöter som för närvarande inte är aktiva i Akademien, men som inte begärt utträde, åter ska engagera sig i detta viktiga arbete.

Bland de första steg som redan tagits kan nämnas

 • överlämnandet till Ekobrottsmyndigheten av den advokatutredning vilken innefattar brottsmisstankar mot en av Akademiens tidigare bidragsmottagare.
   
 • H.M. Konungens beslut att förtydliga Akademiens stadgar för att möjliggöra utträde på egen begäran, vilket skett i samklang med Akademiens strävan under våren. 
   
 • beslutet att skjuta upp 2018 års Nobelpris i litteratur, i syfte att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses. Detta av respekt för såväl hittillsvarande som framtida litteraturpristagare, för Nobelstiftelsen och för omvärlden i övrigt.

Vi är medvetna om att ovanstående steg endast är början på ett mer omfattande arbete, vilket kommit igång under den senaste månaden. Det konkreta arbetet har parallellt riktat in sig mot

 • en genomlysning av brister och behov i organisationen, i arbetsprocesser och rutiner för särskilda frågor, som jäv och sekretess.
   
 • rekrytering av externa personer med kompetens inom juridik och konflikthantering, organisationens uppbyggnad och kommunikation. Denna grupp omfattar idag 6–8 personer. Deras arbete sker i nära samarbete med både personalen på Kansliet och med ledamöterna.
   
 • igångsättande av grupper av ledamöter som arbetar med a) jävsfrågor och b) in- och utträdesfrågor. Dessa grupper tar också konkret hjälp av de externt rekryterade personerna. Ytterligare en grupp ska tillsättas som arbetar med sekretess och frågor som rör potentiella missförhållanden i organisationen. 

I andra avseenden fortgår arbetet inom Akademien som vanligt, med nominering och beslut i pris- och stipendiefrågor, förberedelse av korta listan för ledamöternas sommarläsning av nobelpriskandidater m.m.

Jag är tacksam för det engagemang inom och utanför Akademien som visats för de ansträngningar som nu görs för att återupprätta det allmänna förtroendet för Svenska Akademien, och kommer att hålla samtliga intressenter informerade om de fortsatta åtgärder som vidtas. Det har varit svåra tider med djupa konflikter, men jag vill tro att tiden är mogen för försoning så att vi med större gemensamma krafter kan skapa en än mer livskraftig och produktiv akademi.

Den tillförordnade ständige sekreteraren
Anders Olsson