Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2021

5 mar 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela författaren Cecilia Hansson och språkvetaren Katrin Ahlgren Akademiens Bernadottestipendium för 2021.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och delas nu ut för femte gången. Akademien delar från och med i år ut två priser: det ena till en författare som relativt nyligen debuterat, det andra omväxlande till förhållandevis nydisputerade litteraturforskare och språkforskare. Stipendiet utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse i Hvita villan på Öland.

Stipendiet ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

Cecilia Hansson är författare, översättare och journalist. Hon debuterade 2002 med diktsamlingen Revbensdagar, morgnar. Hennes senaste verk är intervjuboken Hopplöst men inte allvarligt - konst och politik i Centraleuropa (2017) och romanen Au pair (2019). I maj i år utkommer hon med romanen Snö och potatis.

Cecilia Hansson tilldelas ett stipendium för sitt projekt Kafkas lungor, en non-fictionroman som med författarens egen tornedalska släkthistoria som utgångspunkt vill skildra såväl gränsregionens speciella problematik som lungsjukdom och sanatorieväsende. Från Sandträsks sanatorium där hennes mormor vårdades rör sig författaren till andra liknande miljöer i Europa och till gränsregioner som Herta Müllers Banatet och Franz Kafkas Böhmen. Hon låter den fria andningen eller avsaknaden av sådan bli röd tråd i en undersökning av vad det innebär att utgöra minoritet i en tvåspråkighetskultur. Det är ett projekt som syftar till att i romanens form knyta samman språk, politik, geografi och hälsa till ett stycke europeisk 1900-talshistoria.

Fil. dr Katrin Ahlgren, född 1970, har en bred utbildning från flera svenska universitet. Hon har dessutom bedrivit studier, varit gästforskare och undervisat vid olika universitet i Frankrike och Spanien och är verksam som översättare av dramatik. Hon disputerade 2015 med doktorsavhandlingen Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv i ämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet.

En svenskspråkig poet med rötter i helt annan mylla än den svenska, Jila Mossaed (ledamot av Svenska Akademien på stol 15), har livfullt beskrivit hur hon efterhand erövrade svenskan och kunde uttrycka sig alltmer nyanserat. På vägen fram till full behärskning växlade förhållningssättet till de egna språkliga resurserna och strategierna förändrades. Det är den typen av språkutveckling som Katrin Ahlgren undersöker genom att beskriva levd erfarenhet av språk och de förändringar som sker över tid i individers språkliga repertoarer. Studien skall sålunda utforska kulturella, sociala och känslomässiga aspekter av språkanvändning och språkutveckling i ett flerspråkigt Sverige. Stipendiet möjliggör fortsatt utveckling av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där konstnärligt inspirerade metoder utgör ett viktigt inslag genom att berättelser om språk återges och representeras i form av poesi.

 

Övriga akademier tilldelar, inom Bernadotteprogrammet 2021, stipendium till:

Kungl. Akademien för de fria konsterna 
Ida-Johanna Lundqvist för sitt konstnärliga arbete inom projektet Allegoria kring den mänskliga kroppen, ritualer, språk, sjukvårdens historia och begravningsritualer och Hanna Zelleke Collin för sitt konstnärliga arbete Intuition och perception i teckning och måleri, grundat i teoretisk filosofi (120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien).

Kungl. Musikaliska Akademien 
Mårten Nehrfors-Hultén, Örebro, för projektet Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet (100 000 kr).

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 
Kaj Ahlsved, Jakobstad, Finland för projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv och Michael Frost, Lewes, East Sussex, UK för projektet The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages (125 000 kr var).

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar Annie Burman, Uppsala, för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv, Petra Dotlačilová, Stockholm, för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives och Svante Landgraf, Linköping, för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken. Utöver stipendiesumman 125 000 kronor erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter.