Svenska Akademiens priser våren 2018

30 aug 2018

Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. Vissa av dem utgår ur Akademiens egna medel, andra ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Under våren 2018 har följande priser och stipendier delats ut.

Agneta Pleijel har tilldelats Svenska Akademiens nordiska pris på 400 000 kronor. Priset instiftades i samband med Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Det skall utdelas till någon i de nordiska länderna som gjort betydelsefulla insatser inom Akademiens verksamhets- eller intresseområden.

Linda Boström Knausgård har tilldelats Svenska Akademiens Bernadottestipendium. Priset, som instiftades i samband med Kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag 2016, delades i år ut för andra gången. Stipendiet skall utdelas omväxlande till relativt nydisputerade litteraturvetare, språkvetare och författare. Stipendiet är på 120 000 kronor samt fri vistelse med halvpension upp till två veckor i Hvita villan på Öland under maj månad.

Johannes Anyuru, Ida Börjel, Vigdis Hjorth och Helge Torvund har tilldelats Doblougska priset på 200 000 svenska kronor vardera. Priset utgår ur en stiftelse grundad på en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Svenska Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”.

Per Lindblad har tilldelats Margit Påhlsons pris på 200 000 kronor. Priset utgår ur en stiftelse som grundas på en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Lisa Holm har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor. Priset instiftades 1953.

Lars Holm har tilldelats Blomska stipendiet på 50 000 kronor. Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”.

Karin Hagren Idevall och Alexandra Petrulevich har tilldelats Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare på 50 000 kronor vardera. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedom om svenska språket.

Anita Goldman har tilldelats Gun och Olof Engqvists stipendium på 175 000 kronor. Stipendiet utgår ur stiftelsen Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagmannen Olof Engqvist och hans maka Gun född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”.

Tove Folkesson har tilldelats Signe Ekblad-Eldhs pris på 140 000 kronor. Priset utgår ur en stiftelse, som grundas på en år 1960 donerad testamentsfond, och skall tilldelas en framstående skönlitterär författare.

Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Petri har tilldelats Axel Hirschs pris på 120 000 kronor vardera. Priset utgår ur en stiftelse som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”.

Aris Fioretos har tilldelats Svenska Akademiens essäpris på 100 000 kronor. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Anna Williams har tilldelats Schückska priset på 100 000 kronor. Priset inrättades 1946 och utgår ur en fond med avsikt att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Linnea Axelsson har tilldelats Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium på 100 000 kronor. Priset, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier.

Beate Grimsrud har tilldelats Ida Bäckmans stipendium på 90 000 kronor. Stipendiet utdelas vartannat år och utgår ur en stiftelse, grundad på en 1953 donerad fond, till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne. Stipendiet syftar till att ”främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda”.

Eva Hemmungs Wirtén har tilldelats Beskowska resestipendiet. Stipendiet utgår vartannat år ur en stiftelse som grundas på donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka, till förmån för vitterhetsidkare. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Tomas Lappalainen har tilldelats Johan Lundblads pris på 80 000 kronor. Priset instiftades 2013 och avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi.

Bo Lindberg har tilldelats Birger Schöldströms pris. Priset utgår vartannat år ur en stiftelse som överlämnades till Akademien 1960 för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. Prisbeloppet är 65 000 kronor.

Mikael Ahlund har tilldelats Svenska Akademiens gustavianska stipendium på 50 000 kronor. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Niclas Johansson har tilldelats Stipendium ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området.

Daniel Gustafsson har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris på 60 000 kronor. Priset, som instiftades 1953, avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna.

Firat Ceweri, Rizgar Shekani Osman, Per Qvale och Linda Schenck har tilldelats Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur på 100 000 kronor vardera. Enligt ändamålsbeskrivningen skall priset utdelas för ”att belöna förtjänta översättare av svensk litteratur”. Priset delades ut första gången 2017.

Lisette Keustermans har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris på 60 000 kronor. Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

Mikaela Blomqvist och Rebecka Ahlberg Kärde har tilldelats Svenska Akademiens kritikerpris på 100 000 kronor vardera. Enligt ändamålsbeskrivningen skall priset utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Priset delades ut första gången 2017.

Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm har tilldelats Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris på 40 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Pekka Särkiniemi och Ann Victorin har tilldelats Karin Gierows pris på 80 000 kronor vardera. Priset instiftades 1976 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Det utdelas årligen för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Anna Höglund har tilldelats Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur på 110 000 kronor. Priset utgår ur en stiftelse, som bygger på en fond som överlämnades till Akademien 1999 av Kerstin Schullström och skall vartannat år utdelas till en framstående författare av barn- eller ungdomslitteratur.

Anna Schulze har tilldelats Ilona Kohrtz’ stipendium på 35 000 kronor årligen under två år. Stipendiet utgår ur en stiftelse testamenterad till Akademien av fru Ilona Kohrtz (1884–1962) och tilldelas en förtjänt skönlitterär författare.

Elisabeth Skog har tilldelats Svenska Akademiens bibliotekariepris på 50 000 kronor. Dessutom har Halmstads bibliotek, pristagarens arbetsplats, tilldelats 30 000 kronor. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Eva Hedencrona vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, Anneli Lerner vid Jutarumsskolan i Halmstad, Mariette Liljekvist vid Seminarieskolan i Landskrona och Sara Viklund vid Strömbackaskolan i Piteå har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris på 50 000 kronor vardera. Dessutom har skolorna där pristagarna arbetar tilldelats 30 000 kronor vardera. Sedan 1987 delas Svenska Akademiens svensklärarpris ut till lärare som genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen.

Ylva Byrman, Andreas Nord och Marie Sörlin har tilldelats anslag ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård på totalt 120 000 kronor. Fonden överlämnades till Akademien 1979 av en anonym givare.

Jane Friedmann, Johan Gardfors, Fredrik Hertzberg, Gustave Lund, Maja Lundgren, Tom Malmquist, Carina Rydberg, Lina Sjöberg, Ragni Svensson och Måns Wadensjö har tilldelats Stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse på 60 000 kronor vardera.