Svenska Akademiens remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

29 apr 2016

Svenska Akademien har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Det som Akademien ser som sin primära uppgift i sammanhanget är att lämna synpunkter på den språkliga utformningen. Själva remissvaret inskränker sig till några övergripande kommen­tarer, medan fylligare exemplifiering och mer detaljerad argumentation ges i bilagan.

Ladda ner och läs Svenska Akademiens remissvar:
  Svenska Akademiens remissvar.pdf