Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

2 jun 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rickard Melkersson och Gustaf Skar Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2016. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2013 Ann Blückert och Rudolf Rydstedt, 2014 Mikael Roll och Vladimir Naydenov samt 2015 Julia Prentice och Steffen Höder.

Rickard Melkersson är språkvetare, född 1976. Han blev fil.dr 2013 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Skrifterna från Hoppet. C.H. Braads ostindiska resa 1748-49. För närvarande.är han lektor vid Högskolan i Halmstad. År 2004 publicerade han I begynnelsen av majo. Om kodväxling i Linnés Iter Lapponicum 1732. Han har även skrivit flera språkvetenskapliga artiklar.

Gustaf Skar är språkvetare, född 1982. Han blev fil.dr vid Stockholms universitet 2013 med avhandlingen Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet. Samma år utgav han även boken Läsning! tillsammans med två kolleger. Han har även varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor. För närvarande är han projektledare vid Nasjonalt senter for skriveopplaering og skriveforsking i Trondheim i Norge.