Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

25 maj 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela David Håkansson och Susanna Karlsson sitt stipendium till yngre språkforskare för år 2009.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.
 
Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2005 Ulla Stroh-Wollin och Per Holmberg, 2006 Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka, 2007 Petra Bodén och Erik Magnusson samt 2008 Patrik Larsson och Gudrun Rawoens.
 
 
David Håkansson är språkvetare, född 1978 och för närvarande vikarierande universitetslektor i svenska språket vid Växjö universitet. Han disputerade vid Lunds universitet 2008 med avhandlingen Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska.
David Håkansson har skrivit flera språkvetenskapliga artiklar t.ex. Ledarspråk i förändring i Språk och stil 2003 och Subjekt och topik i svenskan i Svenskans beskrivning 28, 2006. Hans forskning har för närvarande inriktning mot fundamentstruktur och topikalisering i äldre svenska.

Susanna Karlsson är språkvetare, född 1976. Hon är lektor vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Hon disputerade 2006 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Positioneringsfraser i interaktion – syntax, prosodi och funktion.
Bland språkvetenskapliga artiklar och forskningsrapporter kan nämnas Nysvenska, nusvenska eller nyss-svenska? Starka och svaga verb. 1998 och Svaga och starka verb – vilken styrka har de? 1999.