Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021

10 nov 2020

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattas av ett flertal stipendier. Två av dessa delas ut av Svenska Akademien.

De fem akademierna bakom initiativet är Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur och Svenska Akademien. Möjlighet till samverkan finns och akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret.

När Svenska Akademien nu utlyser 2021 års två stipendier skall de delas ut till:

  • en postdoktoral språkvetare som skall ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång.
  • en skönlitterär författare som skall ha givit ut tre till fem verk – roman, novell, litterär essäistik eller lyrik.
     

Stipendierna omfattar 120 000 kronor per person, som stöd under högst ett år. Hur medlen skall fördelas under året överenskommes i varje enskilt fall. Utöver stipendiebeloppet erbjuds två veckors vistelse med halvpension i Hvita villan på Öland. Till denna vistelse erhålls 10 000 kronor för att täcka omkostnader.

Ansökan skall bestå av en projektbeskrivning (högst 7 000 tecken inklusive blanksteg), ett kortfattat CV (max två A4-sidor), en publikationslista (max två A4-sidor) samt en arbetsplan (en A4-sida). Det planerade ämnet förväntas ha anknytning till det svenska språket och inbegripa flera av akademiernas intresseområden, till exempel genom att aktualisera flera former för kunskap och konst. En stipendienämnd utsedd för ändamålet ger förslag på stipendiat till Akademien, som beslutar i ärendet.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm eller sänds digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Ansökan märks ”Bernadottestipendium” och skall ha kommit Akademien tillhanda senast den 15 januari 2021. För ytterligare upplysningar, kontakta kansliansvarig Louise Hedberg via nämnda e-postadress.