Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2018

12 jan 2018

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattas av ett flertal stipendier. Ett av dessa delas ut av Svenska Akademien. Det första stipendiet delades ut 2017 och tilldelades en forskare i litteraturvetenskap. Nu utlyses 2018 års stipendium som skall gå till en skönlitterär författare. Han eller hon skall ha givit ut minst tre och högst fem verk på svenska – roman, lyrik, novell eller litterär essäistik.

De fem akademierna bakom initiativet är Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur och Svenska Akademien. Möjlighet till samverkan finns.

Ansökan skall bestå av en projektbeskrivning (högst 5 000 tecken inklusive blanksteg), ett CV (en A4) samt en publikationslista (en A4). En särskild stipendienämnd ger förslag på stipendiat till Svenska Akademien, som fattar beslut.

Stipendiet är på 120 000 kronor och betalas ut under en period av längst ett år. Hur medlen fördelas under perioden överenskommes från fall till fall. Utöver detta erbjuds stipendiaten två veckors vistelse med halvpension under maj månad i Hvita villan på Öland. Till denna vistelse erhålles 10 000 kronor för att täcka omkostnader.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm eller sänds digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Ansökan märks ”Bernadottestipendium” och skall ha kommit Akademien tillhanda senast fredagen den 9 februari 2018. För ytterligare upplysningar kontakta Akademiens kansliansvariga Louise Hedberg på nämnda e-postadress.