Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2019

10 jan 2019

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattar ett flertal stipendier. Ett av dessa delas ut av Svenska Akademien, i tre kategorier efter ett rullande schema. Det första stipendiet delades ut 2017 och tilldelades en forskare i litteraturvetenskap. Det andra delades ut 2018 till en skönlitterär författare. När Svenska Akademien nu lyser ut 2019 års stipendium ska det delas ut till en språkvetare.

De fem akademierna bakom initiativet är Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Svenska Akademien. Möjlighet till samverkan finns och akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret.

Stipendiet omfattar 120 000 kronor som stöd under som längst ett år. Hur medlen ska fördelas under året överenskommes i varje enskilt fall. Utöver detta erbjuds två veckors vistelse med halvpension i Hvita villan på Öland, under maj månad. Till denna vistelse erhålles 10 000 kronor för täckande av omkostnader.

I år delas stipendiet ut till en postdoktoral språkforskare som ska ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång.

Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning (högst 7 000 tecken inklusive blanksteg), ett kortfattat CV (max två A4-sidor), en publikationslista (max två A4-sidor) samt en arbetsplan (en A4-sida). Projektämnet ska ha anknytning till det svenska språket. En särskild stipendienämnd ger förslag på stipendiat till Akademien, som beslutar i ärendet.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm eller sänds digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Ansökan märks "Bernadottestipendium". Ansökan ska ha kommit Akademien tillhanda senast den 15 januari 2019. För ytterligare upplysningar, kontakta kanslisansvarig Louise Hedberg via nämnda e-postadress.