Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Murberg, Johan

Murberg, Johan, skolman, historiker (1734–1805). Invald 1787.

M. föddes 4 dec. 1734 i Gävle och avled 27 mars 1805. Han var son till kofferdifararen Jöns M. och Malin Larsdotter.

M. blev 1754 student i Uppsala, där han blev fil. mag. 1761 och docent i hebreiska 1763, senare också i grekiska. Han blev 1772 e.o. adjunkt vid universitetet och 1773 lektor i historia vid Gävle gymnasium. Från 1777 till sin död innehade han tjänsten som rektor vid Stockholms storskola, från vilken han var ständigt tjänstledig från 1788.

M. blev ledamot av bibelkommissionen 1792 och var fullmäktig i Riksgäldskontoret 1792–1801 och i Riksbanken 1801–05.

M. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1786.

M. blev känd genom sin på Gustaf III:s uppdrag utförda översättning av Racines Athalie (1776). Han var också framstående som historiker, särskilt kulturhistoriker, och utgav bl.a. Anmärkningar om kläder och ylletyg, som mest nyttjades i Sverige i konung Gustaf I:s tid (1793), Historiska anmärkningar om brännvinets ålder och bruk i allmänhet och i synnerhet i Sverige (1795) och Historiska anmärkningar om svenska mynten och myntningen under Gustaf I:s regering (1796). M. invaldes i Akademien 14 april 1787 och tog sitt inträde på stol 17 den 13 maj samma år. Han deltog med stor energi i Akademiens arbete på ordboken.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 2).