Rosenstein, Nils von

Rosenstein, Nils (Rosén) von, ämbetsman, författare, filosof (1752–1824). Av Gustaf III utsedd till ledamot 1786.

Stol: 
11
Föddes: 
1752-12-12
Födelseort: 
Uppsala
Inval: 
1786-03-20
Inträde: 
1786-04-05
Utträde: 
1824-08-07
Ålder vid inval : 
34
Antal år i akademien: 
38

R. föddes 12 dec. 1752 i Uppsala och avled 7 aug. 1824. Han var son till läkaren Nils Rosén von R. och Anna Christina von Hermansson, dessutom systerson till Mattias von Hermansson (stol 5) och morbror till Carl Rosén von R. (stol 5).
R. studerade vid Uppsala universitet och blev hovjunkare 1769. Han inträdde i Kanslikollegium 1771 och i Kungliga kansliet 1778, var ambassadsekreterare i Paris 1782–84 och guvernör för kronprins Gustaf Adolf 1784–95. Åren 1785–99 var han kanslerssekreterare för Uppsala universitet. När guvernörsbefattningen upphörde 1795 fick R. landshövdings titel och livstidspension. Han blev 1796 ledamot av Rikets ärenders allmänna beredning och var 1809–22 tf. statssekreterare för Ecklesiastikexpeditionen.
R. blev ledamot och sekreterare i Vitterhetsakademien 1782 och ledamot av Vetenskapsakademien 1788.
R. har bl.a. författat filosofiska skrifter i upplysningens anda (Försök til en afhandling om uplysningen, til dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället, 1793), företal till olika författares skrifter och en stor mängd minnestal. Han var också en produktiv brevskrivare. R. var en av de 13 ledamöter som utsågs av Gustaf III själv och tog sitt inträde på stol 11 i samband med Akademiens instiftande 5 april 1786. Han hade av konungen också utsetts till Akademiens ständige sekreterare, och på denna post kvarstod han till sin död.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal och svar till de ledamöter som tagit sitt inträde vid instiftelsen (SAH från år 1786, band 1); avhandlingen Anmärkningar om vitterhet och smak.
Minnesteckning över R. av C. W. Böttiger i SAH från år 1796, band 52, och av T. Segerstedt i SAH från år 1886, band 88.