Rutström, Carl Birger

Rutström, Carl Birger, polyhistor, ämbetsman (1758–1826). Invald 1812.

Stol: 
15
Föddes: 
1758-11-22
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1812-05-02
Inträde: 
1813-12-02
Utträde: 
1826-04-13
Ålder vid inval : 
54
Antal år i akademien: 
13

R. föddes 22 nov. 1758 i Stockholm och avled 13 april 1826. Han var son till kyrkoherden Anders Carl R. och Brita Stiernman.
R. studerade naturvetenskapliga ämnen i Uppsala och blev fil. mag. 1783. Med understöd från bl.a. Vetenskapsakademien reste han 1791 utomlands, bl.a. till Holland, där han 1793 blev med. dr. Efter hemkomsten var han botanices demonstrator och med. adjunkt i Åbo 1794–97, varefter han var sekreterare i Patriotiska sällskapet till sin död. År 1820 blev han riksantikvarie och garde des médailles.
R. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1809, av Vitterhetsakademien 1810 (sekreterare 1820) och av Lantbruksakademien 1812 (sekreterare samma år).
R. var mer känd för sin mångsidiga lärdom än för sina vetenskapliga och litterära meriter. Hans litterära produktion består av ett par översättningar, bl.a. av Schillers Die Räuber (1799). Han tillhörde kretsen kring Anna Maria Lenngren och medarbetade från 1799 i Stockholms-Posten. Dessutom var han en framstående brevstilist. R. invaldes i Akademien 2 maj 1812 på stol 15 efter Carl Gustaf Nordin och tog sitt inträde 2 dec. 1813.
R. tilldelades Lundbladska priset 1804.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Nordin (SAH från år 1796, band 7); en översättning av en episod ur Ovidius’ Metamorfoser.