Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Svedelius, Wilhelm Erik

Svedelius, Wilhelm Erik, historiker, statsvetenskapsman (1816–1889). Invald 1864.

S. föddes 5 maj 1816 i Köping och avled 26 febr. 1889. Han var son till kontraktsprosten Jacob Michael S. och dennes kusin Anna Wilhelmina S.

S. blev 1831 student i Uppsala, där han också blev fil. kand. 1838 och fil. dr 1839. Följande år blev han docent i statskunskap vid Uppsala universitet, var adjunkt i historia och statistik där 1850–56 och uppehöll samtidigt professuren i historia 1850–51 och 1853–54. Han var professor i historia i Lund 1856–62 och skytteansk professor i vältalighet och statskunskap i Uppsala 1862–81.

S. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1858 och av Vetenskapsakademien 1870.

Bland S:s statsvetenskapliga arbeten märks Om statsrådets ansvarighet (1856), Anteckningar för akademiska examina i statskunskap (1–4, 1868–69), Studier i Sveriges statskunskap (1875), Inledning till Europas och Amerikas statskunskap (1–2, 1876) och Representationsreformens historia (1889). S. var också en framstående talare; flera av hans tal utgavs i Smärre skrifter (1–3, 1871–88). Hans memoarer utgavs 1889 under titeln Anteckningar om mitt förflutna lif. S. invaldes i Akademien 13 okt. 1864 på stol 7 efter Carl August Hagberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

S. tilldelades Stora priset i vältalighet 1841 för Försök till en historisk framställning af de orsaker, hvilka under konung Carl XI:s regering föranledde statsskickets förändring.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1841; inträdestal över Hagberg (SAH från år 1796, band 39); minnesteckningar över bl.a. Olaus Petri och Arvid Horn.