Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Wikforss, Åsa

Åsa Wikforss forskning rör sig inom både språkfilosofi och medvetandefilosofi och har fokuserat på såväl kunskapens som kunskapsmotståndets natur.

Åsa Wikforss är född 1961 i Göteborg, där hon växte upp i förorten Högsbohöjd. Efter att ha tagit studenten på Hvitfeldska gymnasiet arbetade hon en tid som lärarvikare. Genom kvällskurser i litteraturvetenskap fick hon ett stort intresse för texttolkning, något som snart ledde vidare till ämnet filosofi. Som hon själv beskrivit det visste hon redan vid påbörjad grundutbildning i ämnet, hösten 1982, att det var just filosofi hon ville ägna sitt forskarliv åt. Efter doktorandstudier vid Columbia University i New York, disputerade hon 1996 med avhandlingen Linguistic Freedom: An Essay on Meaning and Rules. Denna kretsar kring normativitet och språk och utmanar det allmänna synsättet att det är en, till sin essens, regelstyrd aktivitet att tala ett språk. En grundfråga är i vilken mån vi måste följa semantiska regler för att orden vi använder ska ha någon mening.

År 2008 utnämndes hon till professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och blev därmed en av de två första kvinnliga professorerna inom detta ämne i Sverige. 

Efter dissertationen publicerade Åsa Wikforss en rad vetenskapliga artiklar som också de rör sig i korsningen mellan språkfilosofi och medvetandefilosofi. Hon tilldelades en docentur vid Stockholms universitet år 2002, vilket gjorde henne till Sveriges första kvinnliga docent inom teoretisk filosofi. Året därpå tilldelades hon ett tvåårigt forskningsbidrag från Riksbankens jubileumsfond för projektet ”Knowing One’s Own Thoughts”. Syftet med projektet kan enklast sammanfattas som att undersöka vilken kunskap vi har om våra egna tankar och trosföreställningar. År 2008 utnämndes hon till professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och blev därmed en av de två första kvinnliga professorerna inom detta ämne i Sverige. Den andra professorstjänsten gick till Kathrin Glüer-Pagin som Åsa Wikforss kommit att ha flera samarbeten med. Nämnas kan exempelvis det femåriga projektet ”The Nature of Belief” för vilket de tilldelades stöd från Vetenskapsrådet år 2013.

Åsa Wikforss är en flitigt anlitad föreläsare såväl i Sverige som internationellt. Under senare år har hon även sökt sig till populärvetenskapliga sammanhang och bland annat medverkat i radioprogrammen Vetandets värld och Filosofiska rummet. Med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (2017) samt sin medverkan i Sommar i P1 2018 fick hon ett brett publikt genomslag som bidrog till ett generellt lyft av filosofiintresset i Sverige. Boken undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsmotstånd från ett filosofiskt perspektiv. I den diskuterar hon vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom motståndet, hur de samverkar med desinformation, och vad vi kan göra för att möta hoten mot kunskapen. Ett återkommande exempelunderlag utgörs av Donald Trumps presidentvalskampanj år 2016. På initiativ av en av förlaget Fri tankes grundare, Björn Ulvaeus, delades boken ut till omkring 110 000 gymnasister läsåret 2019/2020.

 

Åsa Wikforss leder i dag ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Stockholms universitet där kunskapsmotståndets natur och orsaker undersöks systematiskt, både empiriskt och teoretiskt. Programmet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och involverar forskare från psykologi, statsvetenskap, medievetenskap och filosofi.

Till Åsa Wikforss många förtroendeuppdrag hör bland annat medlemskap i Academia Europea. År 2018 invaldes hon som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och år 2019 efterträdde hon Sara Danius på stol 7 i Svenska Akademien.