Stol nr 2 - Bo Ralph

Språkvetare.
Invald: 1999.

Bo Ralph föddes 1945 i Göteborg. Han tog filosofie kandidatexamen vid Göteborgs universitet 1969 och publicerade 1972 boken Introduktion i historisk språkvetenskap. Utöver att ge en historisk exposé över språkvetenskapens skiftande teorier och metoder spelade den en aktiv roll i teoribildningen kring generativ lingvistik. Tre år senare doktorerade han med avhandlingen Phonological differentiation : Studies in Nordic Language History som tar sin utgångspunkt i en serie strukturbeskrivningar av grundläggande nordiska språkförändringar.

Bo Ralph förblev efter disputationen knuten till Institutionen för svenska språket och utsågs 1977 till docent. Vid institutionen arbetade han bland annat med det banbrytande projektet Lexikalisk databas, som så småningom mynnade ut i Svensk ordbok (SO) vars första utgåva publicerades 1986. Till institutionen hör även redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Sin professorstitel fick han vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 1982 och var därefter verksam i Stockholm ett par år. Under denna tid satt han bland annat med i redaktionskommittén för utgivningen av August Strindbergs Samlade verk (den s.k. Nationalupplagan) och författade för egen del boken Fornsvenska för nusvenskar (1983).

1984 återvände Bo Ralph till Göteborg, nu som professor vid Institutionen för nordiska språk. Samma år blev han ledamot av Tekniska nomenklaturcentralens styrelse och ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Året därpå tillträdde han som ordförande i referensgruppen för svenskundervisningsfrågor vid Svenska Institutet och blev 1987 ledamot av Bibelkommissionens styrelse. Bland en mängd andra projekt vid sidan av den egna forskningen kan nämnas två populärvetenskapliga verk om göteborgsdialekt: Sicket mål (1986) och Mål på hemmaplan (1987) vilka han skrev tillsammans med språkvetaren Lars-Gunnar Andersson.

Det verkligt omfattande projekt som sysselsatt honom sedan flera år tillbaka är emellertid ett blivande standardverk om svensk språkhistoria, vilket han författar på Svenska Akademiens uppdrag, och som är tänkt att fungera som en pendang till Svenska Akademiens grammatik, vars första utgåva publicerades 1999.

Bo Ralph tog sitt inträde i Svenska Akademien 1999 då han efterträdde filosofen och sociologen Torgny Segerstedt på stol 2.