Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 3

David Håkansson

Språkvetare
Invald 2023

David Håkansson har i sin forskning intresserat sig mycket för språkförändringsprocesser och då inte minst skönlitteraturens roll i sammanhanget.

David Håkansson föddes 1978 i Kristianstad. Han är professor i svenska språket vid Uppsala universitet samt dekan för universitetets språkvetenskapliga fakultet. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet med avhandlingen Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska. I den behandlar han dels framväxten av svenskans subjektstvång, dels frågor som rör den språkliga förändringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan. Det senare är frågor Håkansson fortsatt att intressera sig för, med utgångspunkt främst i grammatiska och stilhistoriska problem. Han har i sin forskning rört sig över olika tidsperioder – alltifrån äldre fornsvenska till modern svenska. I den uppmärksammade antologin Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (2017) ger han en mångfacetterad bild av teorins roll inom språkvetenskapen och framhäver vikten av att formulera forskningsuppgifter som framstår som angelägna, både utifrån ett empiriskt och ett teoretiskt perspektiv. 

Han har i sin forskning rört sig över olika tidsperioder – alltifrån äldre fornsvenska till modern svenska.

David Håkansson var ledamot av Sveriges Unga Akademi 2013–2018 och är i dag ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala samt styrelseledamot i Svenska Vitterhetssamfundet. Vidare är han redaktör för tidskriften Språk & stil samt ledare för projektet Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930. I detta projekt, där både språk- och litteraturvetare ingår, belyses skönlitteraturens roll i språkförändringsprocessen.

David Håkansson invaldes i Akademien den 27 april 2023 på stol 3 som efterträdare till språkforskaren Sture Allén och tog sitt inträde 20 december samma år.

Selektiv bibliografi

Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska Lund, 2008.

Bisatsledföljden i äldre svenska: variation eller förändring? Arkiv för nordisk filologi, 2011.

Not on the edge: The syntax and pragmatics of clause-initial negation in Swedish (med Johan Brandtler)Journal of Comparative Germanic Linguistics, 2014.

Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet / Anna W. Gustafsson och David Håkansson Lund,2017.

Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Redaktör (med Anna-Malin Karlsson) och kapitelförfattareLund, 2017.

Transitive expletive constructions in SwedishNordic Journal of Linguistics, 2017.

Språkvetenskapliga kunskapsintressen – och språkhistoriska: Om problem och teorier inom diakron språkforskningKungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, 2017.