Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 7

Åsa Wikforss

Filosof
Invald 2019

Åsa Wikforss forskning rör sig inom både språkfilosofi och medvetandefilosofi och har fokuserat på såväl kunskapens som kunskapsmotståndets natur.

Åsa Wikforss är född 1961 i Göteborg, där hon växte upp i förorten Högsbohöjd. Efter att ha tagit studenten på Hvitfeldtska gymnasiet arbetade hon en tid som lärarvikare. Genom kvällskurser i litteraturvetenskap fick hon ett stort intresse för texttolkning, något som snart ledde vidare till ämnet filosofi. Som hon själv beskrivit det visste hon redan vid påbörjad grundutbildning i ämnet, hösten 1982, att det var just filosofi hon ville ägna sitt forskarliv åt. Efter doktorandstudier vid Columbia University i New York, disputerade hon 1996 med avhandlingen Linguistic Freedom: An Essay on Meaning and Rules. Denna kretsar kring normativitet och språk och utmanar det allmänna synsättet att det är en, till sin essens, regelstyrd aktivitet att tala ett språk. En grundfråga är i vilken mån vi måste följa semantiska regler för att orden vi använder ska ha någon mening.

År 2008 utnämndes hon till professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och blev därmed en av de två första kvinnliga professorerna inom detta ämne i Sverige. 

Efter dissertationen publicerade Åsa Wikforss en rad vetenskapliga artiklar som också de rör sig i korsningen mellan språkfilosofi och medvetandefilosofi. Hon tilldelades en docentur vid Stockholms universitet år 2002, vilket gjorde henne till Sveriges första kvinnliga docent inom teoretisk filosofi. Året därpå tilldelades hon ett tvåårigt forskningsbidrag från Riksbankens jubileumsfond för projektet ”Knowing One’s Own Thoughts”. Syftet med projektet kan enklast sammanfattas som att undersöka vilken kunskap vi har om våra egna tankar och trosföreställningar. År 2008 utnämndes hon till professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och blev därmed en av de två första kvinnliga professorerna inom detta ämne i Sverige. Den andra professorstjänsten gick till Kathrin Glüer-Pagin som Åsa Wikforss kommit att ha flera samarbeten med. Nämnas kan exempelvis det femåriga projektet ”The Nature of Belief” för vilket de tilldelades stöd från Vetenskapsrådet år 2013.

Åsa Wikforss är en flitigt anlitad föreläsare såväl i Sverige som internationellt. Under senare år har hon även sökt sig till populärvetenskapliga sammanhang och bland annat medverkat i radioprogrammen Vetandets värld och Filosofiska rummet. Med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (2017) samt sin medverkan i Sommar i P1 2018 fick hon ett brett publikt genomslag som bidrog till ett generellt lyft av filosofiintresset i Sverige. Boken undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsmotstånd från ett filosofiskt perspektiv. I den diskuterar hon vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom motståndet, hur de samverkar med desinformation, och vad vi kan göra för att möta hoten mot kunskapen. Ett återkommande exempelunderlag utgörs av Donald Trumps presidentvalskampanj år 2016. På initiativ av en av förlaget Fri tankes grundare, Björn Ulvaeus, delades boken ut till omkring 110 000 gymnasister läsåret 2019/2020.
 
Åsa Wikforss leder i dag ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Stockholms universitet där kunskapsmotståndets natur och orsaker undersöks systematiskt, både empiriskt och teoretiskt. Programmet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och involverar forskare från psykologi, statsvetenskap, medievetenskap och filosofi.

Till Åsa Wikforss många förtroendeuppdrag hör bland annat medlemskap i Academia Europea. År 2018 invaldes hon som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och år 2019 efterträdde hon Sara Danius på stol 7 i Svenska Akademien.

Selektiv bibliografi

Self-Knowledge and Knowledge of Content artikel i Canadian Journal of Philosophy, 2008

The Normativity of Meaning and Content kapitel i Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford, 2009

Against Content Normativity (med Kathrin Glüer), artikel i Mind, 2009

Against Belief Normativity kapitel i The Aim of Belief, Oxford, 2013

Bachelors, Energy, Cats and Water. Putnam on Kinds and Kind Terms artikel i Theoria, 2013

Extended Belief and extended Knowledge artikel i Philosophical Issues, 2014

The Insignificance of Transparency kapitel i Externalism, Self-Knowledge, and Skepticism Cambridge, 2015

Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender Lidingö, 2017

Davidson and Wittgenstein – a Homeric Struggle? kapitel i Wittgenstein and Davidson on Thought, Language, and Action Cambridge, 2017

Incomplete Understanding of Concepts artikel i Oxford Handbooks Online, 2017

Does Semantics Need Normativity? Comments on Allan Gibbard, Meaning and Normativity artikel i Inquiry, 2018

Natural Kinds and Natural Kind Terms: Myth and Reality (med Sören Häggqvist), i British Journal for the Philosophy of Science, 2018

Reasons for Belief and Normativity (med Kathrin Glüer-Pagin), kapitel i Oxford Handbook of Reasons and Normativity, Oxford, 2018

Introduktion kapitel i Klassrumspsykologi. Från teori till praktik, Stockholm, 2018

Vad är egentligen fake news? Ett missbrukat begrepp och en oroande verklighetkapitel i Fejk, filter och faktaresistens – hotar sociala medier demokratin? Stockholm, 2018

Critical Thinking in the Post-Truth Era i Misinformation, ‘Quackery’, and ‘Fake News’ in Education, eds. P. Kendeou, D. H. Robinson, & M. McCrudden. Charlotte, NC, 2019

Knowledge of Belief and the Asymmetry Thesis in Knowing and Understanding Other Minds, eds. A. Avramides and M. Parrott, Oxford University Press, 2019

Den stora oenigheten. Om faktaresistens och tillit artikel i Det demokratiska samtalet i en digital tid, antologi utgiven av MIK, 2020

Demokratins dödgrävare i Stjärnspäckat, Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare, Mittuniversitetet 2020

Natural kind terms: The need for descriptivism med Sören Häggqvist, i Routledge Handbook on Linguistic Reference, 2020

Shifting Concepts. The philosophy and Psychology of Conceptual Variability Introduktion samt redaktörskap med Teresa Marques, Oxford, 2020 

Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2020

Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret Stockholm, 2021

Den digitala demokratin – drömmar och mardrömmar i Demokratin och digitaliseringen, 2021

What is Knowledge Resistance? med Kathrin Glüer, i Knowledge Resistance in a High-Choice Media Environment, Routledge (co-editor), 2021

Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 20 december 2021

Demokratins grindvakter i Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare., 2022

Demokratin och desinformationen i Värderingsförändringar i ett Europaperspektiv. Hot mot vår säkerhet?, Antologi II SES, red. B. Körlöf, 2022

The Normativity of Meaning and Content with Åsa Wikforss and Marianna Bergamaschi Ganapini, substantive update 2022,The Stanford Encyclopedia of PhilosophyEdward N. Zalta (ed.), URL =https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/meaning-normativity/, 2022

Filosofiska klarlägganden – i en grumlig tid Stockholm, 2023

 

Länk till Libris