Stadgar för Svenska Akademien • Statutes of the Swedish Academy

I pdf:erna återfinns de stadgekommentar som antogs av Akademien i september 2018 samt de förändringar av § 20–21 som stadfästes i november 2019.

 Stadgar för Svenska Akademien »
 Stadgar för Svenska Akademien, bilagor »

*

The pdf files include the comments on the statutes adopted in September 2018 and the changes of § 20–21 which were established in November 2019.

 Statutes of the Swedish Academy »
 Statutes of the Swedish Academy, attachments »