Svenska Akademiens logotyp

Verksamheten

Svenska Akademien, instiftad 1786 av Gustaf III, är en oberoende kulturinstitution som arbetar för att stärka det svenska språket och litteraturen. Kungen gav Akademien mottot ”Snille och smak”, vilket i dag kan utläsas som att den ska verka för skapande begåvning och kritiskt omdöme. Akademien ska enligt stadgarna ha arton ledamöter och går därför även under beteckningen ”De Aderton”. Bland ledamöterna finns författare, litteraturforskare, språkvetare samt en jurist. De har sammankomster varje torsdag under åtta av årets tolv månader och därtill en öppen högtidssammankomst den 20 december. En stor del av Akademiens arbete gäller beredning och beslut rörande priser och stipendier. Allt som allt handlar det om över femtio belöningar av detta slag per år. Mest känt är Nobelpriset i litteratur, som ger Akademien en viktig internationell roll i främjandet av framstående författarskap och berikande läsupplevelser. Men Akademien belönar också årligen ett stort antal inhemska författare, översättare, kritiker, forskare, lärare och bibliotekarier samt beviljar bidrag till kulturella verksamheter runt om i landet.

Svenska Akademien har en omfattande bokutgivning. Utöver Svenska Akademiens handlingar (SAH), som utgivits sedan 1786 och bland annat innehåller tal och texter från Akademiens högtidssammankomster, står Akademien bakom de språkliga standardverken Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svenska Akademiens grammatik (SAG). De finns fritt tillgängliga digitalt på webbplatsen svenska.se. För främjande av svensk litteratur utges bokserien Svenska klassiker, och i serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i handlingarna. Därtill publiceras gott om fristående verk, exempelvis diktantologin En bro av poesi som skickades ut till landets alla sexåringar hösten 2021. Sist men inte minst är Akademien huvudfinansiär av Litteraturbanken (litteraturbanken.se) som gör stora delar av det svenska litteraturarvet digitalt tillgängliga. Nobelbiblioteket, beläget i Börshuset, har en central funktion för Akademien. Bokbeståndet utgörs huvudsakligen av skönlitterära verk samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten och biblioteket är även öppet för allmänheten. Därtill har Akademien i sina arkivsamlingar – utöver instiftelsedokument, protokoll, brev med mera – ett särskilt Nobelarkiv samt åtskilliga personarkiv efter ledamöter och andra. Merparten av handlingarna är tillgängliga för forskning. Akademien anordnar varje år ett antal publika kvällsarrangemang i Börssalen, kallat Kvällar på Svenska Akademien, med syfte att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser. I denna evenemangsserie ingår även utdelningen av Nordiska priset samt årets Nobelföreläsning i litteratur. Akademien ger årligen ut en verksamhetsberättelse, inkluderande en detaljerad ekonomisk redovisning, för att sprida kunskap om sitt arbete.

Svenska Akademien är en av flera kungliga akademier för vilka H.M. Konungen står som Högste beskyddare. I denna skrift beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.