Svenska Akademiens logotyp

Nobelpriset i litteratur

 

Nobelprizemedal Front Square 1

Alfred Nobel anförtrodde i sitt testamente från 1895 Svenska Akademien att utse Nobelpristagare i litteratur. Anvisningen var att det skulle tillfalla den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning. Det första Nobelpriset utdelades 1901. Berättigade att föreslå pristagare är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring. Förslag till årets pristagare skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Förslagsskrivelsen skall vara undertecknad av förslagsställaren och kan inte skickas via e-post. Förslaget bör, men måste inte, åtföljas av en motivering. Det går inte att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas. Varje år brukar det inkomma ungefär 300 förslag. Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande ca 20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn. I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna. Pristagaren får mottaga priset (11 milj. kr. 2023) ur Kungens hand i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december.