Svenska Akademiens logotyp

L1002860 Dörren

Dörren till sekreterarummet. Foto: Rickard L. Eriksson

Nobelåret – hur utses Nobelpristagarna i litteratur?


Oktober

För de som deltar i sysslan med att utse Nobelpristagare i litteratur inleds och avslutas arbetsåret i oktober, under den så kallade Nobelveckan då samtliga Nobelpristagare tillkännages. Detta sker för Svenska Akademiens del alltid på en torsdag och alltid klockan ett på eftermiddagen. När det väl är dags samlas ett stort pressuppbåd i Börshuset i Stockholm i väntan på att dörren till Svenska Akademiens ständiga sekreterares rum ska öppnas. Exakt klockan ett stiger så sekreteraren ut och tillkännager pristagarens namn.

Värt att notera är att samtidigt som allas fulla uppmärksamhet i denna stund riktas mot pristagaren ifråga har startskottet för att finna nästa års pristagare just avlossats – även om ingen hörde det. Från och med tillkännagivandet är det nämligen fullt godkänt att inkomma med nomineringar till nästa års pris, förutsatt att man har behörighet att nominera.

November

I november skickas flera tusen inbjudningsbrev ut i världen för att påminna ett urval personer om möjligheten att inkomma med nomineringar till Nobelpriset. De som har möjlighet att nominera kan delas in i fyra grupper:

1) Ledamöter av Svenska Akademien samt av andra akademier, institutioner och samfund med jämförbara uppgifter runt om i världen.
2) Professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor.
3) Tidigare litterära Nobelpristagare.
4) Ordföranden i författarorganisationer som kan räknas som representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

December

Tillsammans med årets övriga Nobelpristagare inbjuder Nobelstiftelsen litteraturpristagaren till Stockholm för att mottaga medalj och diplom ur Hans Majestät Konungens hand. Såväl prisutdelning som prisbankett äger rum på Alfred Nobels dödsdag, den tionde december. I samband med besöket ska pristagaren även hålla en föreläsning hos Svenska Akademien, den så kallade Nobelföreläsningen. Om pristagaren är förhindrad att komma till Stockholm kan den hållas på ett alternativt vis, exempelvis via en videoinspelning. Pristagaren inbjuds också till en rad kringarrangemang, bland annat en uppläsningsafton på Dramaten.

Januari

Nomineringarna behöver ha inkommit senast den sista januari för att beaktas. Alla nomineringsbrev som skickas in senare än så är alltså att räkna som ogiltiga. Lotten att sortera nomineringarna faller på en tjänsteman med titeln litteraturhandläggare. Denna ställer samman den så kallade ”långa listan”, vilken helt enkelt består av årets samtliga godkända nomineringar, och överlämnar den till Svenska Akademiens Nobelkommitté. Nobelkommittén består av en handfull ledamöter som har givits i uppdrag att ha särskilt ansvar gällande just Nobelpriset. Just nu består kommittén av ledamöterna Anders Olsson (ordförande), Ellen Mattson, Steve Sem-Sandberg, Anne Swärd och Anna-Karin Palm. Mats Malm är därtill adjungerad i egenskap av ständig sekreterare. Som stöd finns också en grupp externa områdesexperter, vilket går att läsa mer om här. Utöver att vara beredda på ett mycket omfattande eget inläsnings- och bedömningsarbete är det naturligtvis mycket viktigt att samtliga kommittémedlemmar hyser lust och beredskap att ta in och diskutera de andras synpunkter. De planerar därför alltid in ett antal mötesdatum under våren och kan lägga till fler tillfällen om det skulle behövas.

Februari-mars

Nobelkommittén arbetar intensivt med att gå igenom ”långa listan” och skjuta till eventuella namn man finner saknas. Sammantaget brukar den långa listan omfatta cirka 200 namn. Därpå följer arbetet med att varsamt och eftertänksamt korta ner listan till en mer hanterlig mängd författarskap att studera närmare. Till sin hjälp har kommittén Nobelbiblioteket och dess tjänstemän. Det kan bland annat handla om specialbeställning av olika former av expertutlåtanden eller översättningar.

April

I april ska den så kallade ”halvlånga listan” föreligga. Man är då normalt sett nere på 20-25 namn, vilka Nobelkommittén presenterar för de övriga ledamöterna. Efter inhämtande av synpunkter blir nästa steg för Nobelkommittén att arbeta fram den så kallade ”korta listan” vilken normalt består av fem namn. Nu gäller det för såväl ledamöter som personal att iaktta största sekretess. För ledamöternas del handlar det om att få tillgång till så mycket av de aktuella författarskapen som möjligt, samtidigt som de måste förbereda sig på att kunna läsa dem under så diskreta former att knappt en fluga tar notis.

Maj-augusti

I maj ska så den ”korta listan” vara klar och presenteras hela Akademien. Alla ledamöter har sedan i uppdrag att läsa in sig på dessa författarskap över sommaren. För var och en av ledamöterna i Nobelkommittén handlar det dessutom om att skriva omfattande utlåtanden i vilka de ger sin syn på de respektive författarskapen samt pläderar för vem de vill se som årets pristagare. Dessa utlåtanden ska vara färdiga att delas ut till övriga ledamöter inför att Akademien återupptar sina sammankomster i september. Sekretessreglerna gör att utanförstående måste vänta 50 år innan även de får lova att läsa utlåtandena.

September

Nu är det plötsligt inte så mycket tid att vinka på! Den första sammankomsten för hösten hålls normalt inte förrän den första torsdagen efter 15 september. För att man ska hinna nå ett beslut behövs minst tre sammankomster och för att valet av pristagare ska vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna. När beslutet väl är fattat sluter i alla fall hela Akademien upp bakom det, med den ständiga sekreteraren som talesperson. Allt som återstår är att invänta att det gamla uret i sekreterarrummet återigen ska slå ett och dörren öppnas ...