Svenska språket

Akademien arbetar för ett gemensamt, rikt och levande språk som alla ska ha möjlighet att bruka och utveckla.

Svenska Akademien ger ut flera verk över det svenska språket

Du kan söka i SAOL, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och SAOB på svenska.se. Där kan du också ladda hem hela Svenska Akademiens grammatik (SAG) som pdf.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den senaste är den fjortonde, publicerad 2015. Den innehåller cirka 126 000 nusvenska ord med uppgifter om ordens stavning, uttal, böjning, stil och i många fall betydelse.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Den första upplagan av SO utkom 2009, och den andra publicerades 2021. Ordboken innehåller cirka 65 000 uppslagsord, och beskrivningarna av ordens betydelser illustreras med rikliga exempel. I denna ordbok kan man även höra hur uppslagsorden uttalas.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är resultatet av ett pågående projekt rörande det svenska ordförrådet och dess utveckling sedan Gustav Vasas tid. I dag omfattar ordboken A till ÅVÄXT. Det första häftet utkom 1893. En nätversion av SAOB är gratis tillgänglig på adressen: svenska.se.

Svenska Akademiens grammatik (SAG). Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i framför allt skrift med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.

Svenska Akademiens språklära (SAS) är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en större läsekrets än SAG. Boken förutsätter inte djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse och nyfikenhet för språkliga frågor. Svenska Akademiens språklära är huvudsakligen deskriptiv och beskriver språket som det är och inte som det möjligen borde vara. Där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller för så kallat vårdat språkbruk.