Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens arbete med svenska språket

 

Foto: Rickard L. ErikssonFoto: Rickard L. Eriksson

Gustav III:s grundsyfte med att instifta Svenska Akademien var att värna om och främja det svenska språket, såväl i lingvistisk som litterär mening. Det gällde alltså såväl svenskans stavnings- och grammatikregler som språkets skönlitterära uttryck. Centralt var därför utarbetandet av en svensk ordbok och grammatik. Det tog dock sin tid innan man nått fram till lämpliga arbetsformer. Första utgåvan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom 1874 och första bandet av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) utkom 1893. 

I dag kan du söka i SAOL, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och SAOB på svenska.se. Där kan du också ladda hem hela Svenska Akademiens grammatik (SAG) som pdf. Utöver denna utgivningsverksamhet har Akademien ett antal priser och stipendier med språkvetenskaplig inriktning och har också varit inblandad i olika läroprojekt som exempelvis Intensivsvenska (intensivsvenska.se).

Svenska Akademien ingår även i Språkvårdsgruppen, ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter: 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella är den fjortonde, publicerad 2015. Den innehåller cirka 126 000 nusvenska ord med uppgifter om ordens stavning, uttal, böjning, stil och i många fall betydelse.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Den första upplagan av SO utkom 2009, och den andra publicerades 2021. Ordboken innehåller cirka 65 000 uppslagsord, och beskrivningarna av ordens betydelser illustreras med rikliga exempel. I denna ordbok kan man även höra hur uppslagsorden uttalas.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är resultatet av ett pågående projekt rörande det svenska ordförrådet och dess utveckling sedan Gustav Vasas tid. Det första häftet utkom 1893 och det sista 2023. En nätversion av SAOB är gratis tillgänglig på adressen: svenska.se.

Svenska Akademiens grammatik (SAG). Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i framför allt skrift med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.

Svenska Akademiens språklära (SAS) är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en större läsekrets än SAG. Boken förutsätter inte djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse och nyfikenhet för språkliga frågor. Svenska Akademiens språklära är huvudsakligen deskriptiv och beskriver språket som det är och inte som det möjligen borde vara. Där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller för så kallat vårdat språkbruk.