Svenska språket

Svenska Akademiens syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet"

Svenska Akademien ger ut flera verk över det svenska språket

Nu kan du söka i SAOL 14, Svensk ordbok och SAOB på svenska.se. Där kan du också ladda hem hela Svenska Akademiens grammatik (SAG) som pdf.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella är den fjortonde, publicerad 2015. Den innehåller cirka 126 000 nusvenska ord med uppgifter om ordens stavning, uttal, böjning, stil och i många fall betydelse.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboken är utformad som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text och för att få upplysning om ordens härkomst. Ordboken innehåller cirka 65 000 uppslagsord med runt 70 000 huvudbetydelser och ytterligare 27 000 betydelsenyanser jämte 5 000 idiom. Dessa över 100 000 betydelsebeskrivningar illustreras med rikliga exempel. 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är resultatet av ett pågående projekt rörande det svenska ordförrådet och dess utveckling sedan Gustav Vasas tid. I dag omfattar ordboken A till VÄVA. Det första häftet utkom 1893. En nätversion av SAOB är gratis tillgänglig på adressen: svenska.se.

Svenska Akademiens grammatik (SAG). Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i framför allt skrift med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.

Svenska Akademiens språklära (SAS) är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en större läsekrets än SAG. Boken förutsätter inte djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse och nyfikenhet för språkliga frågor. Svenska Akademiens språklära är huvudsakligen deskriptiv och beskriver språket som det är och inte som det möjligen borde vara. Där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller för så kallat vårdat språkbruk.