Svenska Akademiens logotyp

En ordboksartikels uppbyggnad

Uppslagsorden i SAOB är tryckta med stora bokstäver i fet stil. De är alfabetiskt ordnade, men ordningsföljden kan brytas av sammansättningar, avledningar m.m. som anförs under sina huvudord. Normalt inleder uppslagsordet en ny rad. När man använder SAOB bör man vara medveten om en i viss mån avvikande stavning i de äldre banden. Länge stavades kort e-/ä-ljud genomgående med ä. Se alltså upp med ebb, berg, regn, pensel, som har stavats äbb, bärg, rägn, pänsel osv. 

Alla artiklar i ordboken innehåller dels det man kallar huvudet, dels betydelsebeskrivning. Huvudet består av flera olika delar, vilka inte alla måste finnas i varje artikel. De viktigaste delarna är uppgifter om uttal, ordklass, genus, böjning, stavning och etymologi, dvs. ordets historia. 

Betydelsebeskrivningen med bruklighetsuppgifter och språkprov utgör den största delen av SAOB:s innehåll. Ett ords betydelse beskrivs med en definition eller ibland med en synonym. Det vanligaste är en definition, som försöker klargöra vad ordet betecknar eller har betecknat. Definitionerna är ibland svåra att förstå på grund av sin informationstäthet och sin speciella stil. Ett råd är att läsa både definitionen och de åtföljande språkproven för att få klarhet. 

En del så kallad encyklopedisk information kan ingå i definitionen, men syftet är främst att beskriva själva ordet. Att SAOB är en ordbok och inte en uppslagsbok hindrar dock inte att man har god nytta av den även för att få veta vad någonting är. Man kan till och med få sådant förklarat som vanliga uppslagsböcker inte tar upp därför att företeelsen är alltför speciell eller beteckningen mycket ovanlig. 

 Se exempel på en ordboksartikel.pdf (19.2 KB)