Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17. Gustaf III, som hade sinne för teater, har utfärdat noggranna scenanvisningar för ceremonin, vilka i allt väsentligt fortfarande följs. 

Direktorstalet 2021 BeskurenHögtidssammankomst i Börssalen. Foto: Rickard L. Eriksson

Vid salens norra långsida har en läktare uppförts för de kungliga med uppvaktning. Mitt i salen finns ett podium med Akademiens sammanträdesbord och arton numrerade, förgyllda stolar klädda med blått siden. Kring podiet har uppförts en barriär klädd med mörkt kläde med guldkronor. Bakom direktörens plats vid övre kortändan finns i barriären en öppning, från vilken en gång leder till Akademiens sessionsrum. 

Bänkarna ute i salen är fyllda med förväntansfullt sorlande åskådare, alla i högtidsdräkt. Det är en uppskattad förmån att få en biljett till evenemanget. Salen har bara drygt 500 platser, och en del av dessa är reserverade för höga befattningshavare inom den offentliga förvaltningen och framstående företrädare för landets kulturliv. 

Strax före ceremonins början inträder de kungliga med uppvaktning. På slaget 17 öppnas dörrarna till sessionsrummet, alla (även de kungliga) reser sig, och Akademiens ledamöter tågar in i salen två och två. De bugar i tur och ordning för de kungliga och sätter sig var och en på sin stol. Direktören slår med klubban i bordet och tillkännager: "Akademien sammanträder".

Programmet vid sammankomsten följer i stort sett samma mönster från år till år, med små variationer. De enda större avvikelserna inträffar vid sådana tillfällen då en ny ledamot har valts in och skall hålla sitt inträdestal och då Akademiens stora pris skall utdelas.

Sammankomsten börjar med att direktören håller ett inledningsanförande, det så kallade direktörstalet. Detta kan handla om i stort sett vad som helst, men ofta brukar det anknyta till aktuella händelser inom Akademiens verksamhets- och intresseområden, och inte sällan har direktörstalet utgjort ett inlägg i kulturdebatten.

Om en ny ledamot har valts in och skall ta sitt inträde, väntar han eller hon under tiden i sessionsrummet. När direktören har avslutat sitt tal går sekreteraren ut i sessionsrummet och för in den nyinvalde, som stående vid sekreterarens plats håller ett inträdestal över sin företrädare.

Inträdestalet besvaras av direktören, som i sitt korta svarstal brukar yttra några personliga minnesord över den bortgångne ledamoten och hälsa den nya kollegan välkommen i Akademien. Sedan får den nyinvalde underteckna Akademiens stadgar, och därefter förs han av sekreteraren till sin plats.

Om Akademien har beslutat utdela Stora priset innevarande år, brukar den utsedde pristagaren, som redan har underrättats om beslutet, vara närvarande i Börssalen. Sedan direktören tillkännagivit prisbeslutet, kallas pristagaren fram till Akademiens bord och harangeras av direktören i ett kort anförande, varefter priset, Akademiens stora guldmedalj, överlämnas av ständige sekreteraren.

Nästa punkt på programmet brukar vara att direktören tillkännager föremålet för årets minnespenning, varefter ordet går till minnesteckningens författare, som läser ett utdrag ur sitt arbete. Sedan brukar en eller ett par ledamöter bidra med uppläsning av egna dikter eller någon essä. Programmet avslutas med ständige sekreterarens berättelse över det gångna året, som bland annat gäller årets mottagare av priser och stipendier.

Till sist slår direktören klubban i bordet och förklarar sammankomsten avslutad. Alla reser sig, Akademien återvänder till sessionsrummet, de kungliga med uppvaktning lämnar sin läktare och publiken myllrar ut ur Börssalen.

Så har ytterligare ett akademiskt arbetsår gått till ända.

Högtidssammankomster genom åren

2009

Svenska Akademiens årshögtid firades söndagen den 20 december i Stora Börssalen i närvaro av DD MM Konungen och Drottningen samt HKH Kronprinsessan med uppvaktning jämte en talrik samling åhörare.

Vid sammankomsten, som började klockan 5 e.m., var närvarande av Akademiens ledamöter Akademiens direktör herr Wästberg, Akademiens kansler herr Malmqvist, Akademiens ständige sekreterare herr Englund, herr Ralph, herr Allén, herr Olsson, herr Svenbro, herr Lindgren, herr Linde, fru Vallquist, fru Lugn, herr Espmark, herr Engdahl och fru Frostenson.

Akademiens direktör öppnade sammankomsten med ett tal, där han bland annat karakteriserade litteraturen som en rörlig mötesplats, en livets minneskista med locket på glänt, författaren som en äventyrare på allas vägnar, som överskrider osynliga gränser, den goda boken som ett medel att hejda livet, gripa ögonblicket, och biblioteket som en frihetens och fantasins byggnad och en själens värmestuga, som vi måste värna om. Läs direktörstalet »

Direktören tillkännagav därefter, att Akademien med sin höge beskyddares medgivande till ny ledamot i ledigheten efter herr Rudholm hade valt och kallat författaren och litteraturforskaren Lotta Lotass. Denna infördes av ständige sekreteraren och höll sitt inträdestal, vilket besvarades av direktören. Läs inträdestalet » Läs direktörens svarstal »

Därpå gick ordet till herr Olsson, som läste egna dikter. Läs dikterna »

Direktören tillkännagav därefter, att årets minnespenning, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad publicisten Ivar Harrie. Inskriften lyder Göra front åt bägge håll. Minnesteckningen var författad av herr Svenbro, som läste ett utdrag därur. Läs utdraget ur minnesteckningen »

Efter detta gick ordet till herr Espmark, som läste ett avsnitt ur en kommande bok. Läs avsnittet ur boken »

Slutligen överlämnade direktören ordet till Akademiens ständige sekreterare herr Englund, som föredrog följande berättelse: 

Att leva traditionslöst är att underblåsa illusionen att man själv är världens mitt, att världen förändras med dig och för dig, motståndslöst. Traditioner påminner oss om att detta inte är fallet. För traditionen säger att världen förblir medan du förändras, medan du drar vidare, och efter att du dragit vidare. Samtidigt rymmer den ett paradoxalt löfte: att du själv förblir, ej som enskildhet, utan som del i ett flöde långt större än du själv. Som här ikväll, där vi alla, alla, har våra roller i ett skådespel författat före franska revolutionen, och alltjämt oförändrat. Det skrevs för oss. Vi spelar det för dem. Och vice versa. För man kan, med stöd hos Henri Bergson, 1927 års Nobelpristagare i litteratur, tala om en dubbel rörelse där nu och då genomtränger varandra. Det förflutna har skapat oss, vi skapar det förflutna, eller, som del i det nämnda flödet, håller det vid makt. Och ibland bokstavligen så.

En av de sysslor vår stiftare ålade Akademien var, som vi alla vet, värnandet av nationens minne. Och kan detta göras mer handfast än i vården av skaldegravarna? De har med tiden hunnit bli rätt många. Tidigare i år överläts till Akademien rätten till den gravplats där Shakespeareöversättaren och tidigare innehavaren av stol nummer sju, Carl August Hagberg, vilar på Östra kyrkogården i Lund. I juni inleddes en liknande operation, då det stod klart att Victoria Benedictssons grav på Västra kyrkogården i Köpenhamn sedan årsskiftet saknade gravrättsinnehavare – lyckligtvis i onödan, då det visade sig att den danska bedömningen av den dödas betydelse överensstämde med Akademiens uppfattning.

Ett arbete i minnets tjänst har även utförts av Akademien inom ramen för det så kallade Märkesåret, tvåhundra år efter rikets sprängning 1809. Min företrädare i ämbetet öppnade det hela genom att i januari hålla ett anförande i riksdagens plenisal, senare arrangerades en akademikväll i Börssalen på temat ”Dikt och politik kring 1808–1809 års krig”, och årets volym i serien Minnesbiblioteket med titeln ”En kedja av förblindelse och misstag”, författad av en annan av mina företrädare, Bernhard von Beskow, anknyter i högsta grad till minnet av denna händelse, som på gott och ont har präglat de svenska och finska folkens liv.

Akademiens utgivning går för övrigt sin stilla men stadiga ban, oaktat finansiella konjunkturer och branschtrender, och så skall det givetvis vara. Det finns ingen förväntan att våra klassiker skall klättra upp på bestsellerlistorna – tvärtom. Det är bland annat för att en viss titel inte förväntas bära sig som Akademien kan lockas att ge ut den. En av litteraturens välsignelser är att den löser oss från instängdheten i de trånga gravar vi kallar jag, och istället låter oss ta del av en mångfald andra erfarenheter, färdas i rummet, eller i historien. Årets tidsmaskin i klassikerserien är Adolph Törneros förtjusande resebrev från det tidiga 1800-talets Sverige.

Stadigast av de stadiga är givetvis vår stora ordbok, som med majestätisk säkerhet rör sig mot sin fullbordan – som enligt planen skall ske om en sex-sju år. Den volym som i år fullbordats bär numret trettiofem, och täcker den del av vår ordskatt som ryms mellan tok och tyna. Bandet sluts vackert med ett citat från Topelius: ”Ej lampans liv / Som tynar ut / Och röker än / Sen anden, elden lämnat den”. Dock lär det ha orsakat viss förvirring bland våra medarbetare i Lund när de en dag i höstas slog upp en av våra kvällstidningar och där möttes av den triumfatoriska rubriken: ”Nu är Akademiens ordbok färdig!” Hur många som efter detta steg upp från sina skrivbord på redaktionen och gick hem vet jag inte.

Det handlade dock om Akademiens andra ordbok. För från och med i år har hon två. Vid sidan av SAOB, den stora historiska ordbok över svenska språket hon en gång fick i uppdrag av Gustaf III att utarbeta, finns nu även SO, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, en vackert ljudande kärleksförklaring till vårt nutida svenska språk, som visar hur fel de har, de fåkunniga som alltjämt påstår att svenskan skulle vara ett fattigt språk jämfört med, säg, engelskan. Vilket för oss över till en annan sak.

Akademien är ej stridslysten, i betydelsen grälsjuk, alltså att hon söker striden för stridens egen skull. Dock är hon stridbar, vilket enligt SO definieras dels som ”duglig för strid”, dels som ”som gärna strider för sin sak”. Strid tar Akademien utan att blinka, när något verkligen står på spel. Till detta räknas ej enskildas förgripligheter. Dessa bärs med jämnmod. Och i den mån hämnd alls utkrävs, är den subtil. Akademien brukar nämligen med ett närmast reptilmässigt tålamod invänta den stund personen ifråga har gjort något riktigt bra, och sedan – slå till med en belöning.

En strid som har varit, är och förblir viktig för Akademien gäller givetvis engelskans utbredning. Sverige är ett mångspråkigt land där svenskan är huvudspråket och utgör det rum där vi alla, oavsett bakgrund, kan mötas. Vi i Sverige behöver tveklöst utöka våra språkliga färdigheter, inte minst vad gäller stora tungomål som spanska, franska, tyska, arabiska, mandarin. Engelskan har redan en synnerligen stark ställning och har förvisso gjort min av att tränga undan svenskan på vissa områden. Vad detta språk definitivt armbågat undan är just det som tidigare kallades tredjespråket – och det är där förändringar behöver ske, inte i form av någon ytterligare tidigareläggning av inskolningen i engelska. Få personer kan tala så väl om saker de ej begriper som skolreformatörer.

En annan strid som Akademien inte heller tvekar att utkämpa gäller yttrandefriheten. I år beslöt hon att anta ett erbjudande från Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien att tillsammans med dessa vara ansvarig för den gemensamma Kommittén för mänskliga rättigheter, som framför allt bevakar enskilda fall i den vetenskapliga världen. Andra fall, mer medialt tacksamma, är välkända. För drygt ett år sedan inbjöds de två författarna Salman Rushdie och Roberto Saviano och talade just här i Börssalen om hotet mot det fria ordet. I år har både den tidigare och den nuvarande ständige sekreteraren deltagit i manifestationer för den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaac. Det kan nämnas att Akademien inför det förstnämnda besöket förmåddes av sakkunniga att installera skottsäkert fönsterglas i delar av byggnaden. Sällan har Akademiens högtidsdag firats under så betryggande former som idag.

En tredje strid – som dock icke är en sådan utan som blott ter sig som en sådan eftersom den bottnar i ett ej obetydligt mått av okunskap – gäller Nobelpriset. Vägen fram till beslutet är lång och ofta kantad av en sund och skapsam oenighet. Och beslutet i sig är inte sällan nervkittlande. Det hör till ständige sekreterarens uppgifter att insamla vota avgivna av tillfälligtvis frånvarande ledamöter, och till direktörens att uppläsa dem, och sällan sker det med större andakt än i Nobelprissammanhang. Det berättas att en gång, i samband med ett särskilt knivigt ärende, det hela hängde på en röst, och att dåvarande direktören och innehavaren av stol nummer tre, litteraturhistorikern Henrik Schück – som för övrigt hade en bestämd åsikt i den aktuella frågan –, var satt att bryta det kuvert med votum som insänts av dåvarande innehavaren av stol nummer sju, Selma Lagerlöf. Schück gjorde så, kisade mot lappen, sade: ”Hon skriver illa, den lilla gumman – men hon röstar bra.”

Sett utifrån sitt eget perspektiv, och utifrån det ofrånkomliga faktum att det alltid kommer att finnas fler prisvärda än pris, röstar Akademien alltid bra. Att man som ständig sekreterare sedan ställs inför journalister som med en förvåning som uppenbarligen inte är spelad frågar varför inte litteraturpriset, som samtliga andra Nobelpris detta år, också går till någon verksam i USA – tja, då känner man sig lite som ett kokt ägg talande till en samling äggulor, men det får man ta. Men hur hanterar man detta att så många verkar bli upprörda över att vi delar ut pris efter inga andra kriterier än de rent kvalitetsmässiga? Vi måste våga tala om just kvalitet. Inte minst för att dess antonym, dess motsats, är kvantitet, och då inte som man kanske en gång trodde i betydelsen mångfald eller ens volym, utan i betydelsen siffror, pengar – varumängd. Men inte allt som räknas går att räkna, inte allt som går att räkna räknas.

Att göra som man gjorde i den statliga kulturutredningen, helt undvika att nämna kvalitetsbegreppet, ger ett besynnerligt intryck – något avgörande saknas, och man känner sig lite lurad. Lite grann som i den där historien om guiden som visar runt på ett mindre museum, och sällskapet kommer fram till en tavla betitlad ”Gustav Vasa i Mora”. Besökarna tittar förbryllade, för det enda de ser på den är Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje hustru, naken i en säng tillsammans med en ung man. En i skaran frågar: ”Men, men, var är Gustav Vasa?” Varpå guiden svarar, gravallvarlig: ”Gustav Vasa är i Mora.”

Detta med kvalitet som det enda kriteriet gäller givetvis även alla våra andra priser, vilka det nu, enligt traditionen, faller på min lott att nämna.

 • Kungliga priset instiftades av Karl XIV Johan och anvisas fortfarande av Hans Majestät. Priset, som utdelas för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden och uppgår till 60 000 kronor, har i år tilldelats Margaretha Åsberg.
 • Bellmanpriset, instiftat 1920 av Anders och Emma Zorn och avsett att hedra en verkligt framstående svensk skald, har med 250 000 kronor tillerkänts Ann Jäderlund.
 • Svenska Akademiens språkforskarpris på 250 000 kronor, som delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, har tilldelats Gun Widmark.
 • Kellgrenpriset utgår ur den Gierowska donationen och utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde. Priset har i år med 200 000 kronor tillfallit Bengt Emil Johnson.
 • Gerard Bonniers pris skall tilldelas författare verksamma inom Akademiens intresseområde. Till mottagare av årets pris, som uppgår till 200 000 kronor, har utsetts Claes Hylinger.
 • Ur Gerard Bonniers donation utgår även ett stipendium till unga, lovande författare. Det har i år tillfallit Pär Hansson och Alexandra Coelho Ahndoril med 50 000 kronor var.
 • Svenska Akademiens Finlandspris, som utdelas för värdefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv, har med 100 000 kronor tilldelats Nils Erik Forsgård.
 • Stipendiet ur Lena Vendelfelts minnesfond skall tilldelas diktare som söker hävda och värna rent mänskliga värden, och mottagare av årets stipendium på 60 000 kronor är Gun-Britt Sundström.
 • Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands har tillfallit Tiina Nunnally samt Hans-Peter och Karin Naumann med 40 000 kronor vardera.
 • Ur Akademiens egna medel har dessutom belöningar på vardera 60 000 kronor tilldelats Åke Erlandsson, Tomas Forser, Bo-Ingvar Kollberg, Ingmar Lemhagen, Agneta Rahikainen och Ulla Roseen.
 • Därutöver har extra pris under året tilldelats Lars Dahlbäck, Josef Kleinheinrich och Johan Svedjedal med 100 000 kronor vardera, Alexandra Afinogenova med 50 000 kronor samt Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein med 40 000 kronor vardera.
   

 Tidigare i höst har Akademien tilldelat:

 • Mikael van Reis Gun och Olof Engqvists stipendium på 160 000 kronor,
 • Håkan Andersson Signe Ekblad-Eldhs pris på 125 000 kronor,
 • Malte Persson Lydia och Herman Erikssons stipendium på 100 000 kronor,
 • Kerstin Nordenstam Stipendium till Harry Martinsons minne på 60 000 kronor,
 • Ida Börjel Kallebergerstipendiet på 50 000 kronor,
 • Agneta Ekmanner Svenska Akademiens teaterpris på 75 000 kronor samt
 • Sven Ahlström, Rebecka Hemse, Annsofi Nyberg och Jens Sethzman Carl Åkermarks stipendium till förtjänta artister inom svensk teater med 50 000 kronor vardera.
 • En som Akademien hoppats att belöna i år var Björn Julén, dock inte hans redan prisade funktion som poet och litteraturforskare, utan för hans lysande lärargärning. Döden var dock snabbare.
   

Under våren utdelades följande belöningar:

 • Svenska Akademiens nordiska pris, som utgår ur den Gierowska donationen, till Kjell Askildsen med 350 000 kronor,
 • Doblougska priset med 150 000 kronor var till Ellen Mattson och Ingela Strandberg samt, i enlighet med den norska nämndens förslag, till Thure Erik Lund och Gunnhild Øyehaug,
 • Margit Påhlsons pris på 180 000 kronor för viktiga insatser för svenska språket till Olle Josephson,
 • Svenska Akademiens språkvårdspris på 80 000 kronor till Björn Melander,
 • Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare med 50 000 kronor vardera till David Håkansson och Susanna Karlsson,
 • Axel Hirschs pris med 120 000 kronor vardera till Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt,
 • Svenska Akademiens essäpris på 100 000 kronor till Carl-Johan Malmberg,
 • Schückska priset på 100 000 kronor till Beata Agrell,
 • Zibetska priset på 70 000 kronor till Ola Wikander,
 • Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium på 70 000 kronor till Eva Adolfsson,
 • Svenska Akademiens gustavianska stipendium på 50 000 kronor till Carin Bergström,
 • ett stipendium på 40 000 kronor ur den Gierowska donationsfonden till Sara Danius,
 • Svenska Akademiens översättarpris på 40 000 kronor till Ulla Bruncrona,
 • Svenska Akademiens tolkningspris på 40 000 kronor till Peter Graves,
 • Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris med 40 000 kronor var till Lena Grumbach och Magnus Hedlund,
 • Karin Gierows pris på 80 000 kronor var till Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth,
 • Svenska Akademiens bibliotekariepris på 50 000 kronor till Suzanne Mortensen,
 • Svenska Akademiens svensklärarpris till Greta Björklund, Kerstin Magnusson och Eva Skanselid-Norén med 50 000 kronor var,
 • anslag ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård till Gisela Håkansson och Catrin Norrby med 120 000 kronor samt slutligen
 • Anna Sjöstedts resestipendium, som består av 30 000 kronor och en månads vistelse i Akademiens våning i Berlin, till Otto Fischer.
   

I slutet av vårterminen skedde också det för ett år sedan i denna sal bebådade skiftet på sekreterarposten. (Inom parentes kan nämnas, att även om det en kväll som denna kan verka otroligt, så har Akademien en regel som säger att orationer vid festliga tillfällen helst ej bör överstiga tolv ord.) Förutvarande ständige sekreterarens konterfej, målat av Bo Larsson, avtäcktes då i sekreterarrummet, och herr Engdahl själv avtackades med tio flaskor kostbart vin, en för vart år nedlagt i ämbetet, samt följande tal: ”Gå glad, viss att lämna ej blott en krävande syssla utan fastmer en epok, fullbordad.” Därefter avfirades den avgående på Bergsgården, icke utan viss grundlighet.

Skiften som detta kan synas spektakulära i det yttre, och kan förvisso vara det för de inblandade individerna, men i det inre spanar man förgäves efter dramatiken. De givna formerna bär, och bär vidare. Högtidssammankomsten är både en avslutning och en inledning – höstterminen når sin ände, samtidigt har vårens direktör och kansler redan trätt till. Det är också då vi minns gamla kamrater som inte längre är bland oss, samtidigt som nya tar sitt inträde. Slut och början upplöses i varandra, cirkeln fullbordas på nytt, flödet sveper oss med, men flödet är vi.

Och nu återstår bara att, i enlighet med de scenanvisningar som skrevs för oss alla för 223 år sedan, resa sig, tacka och göra sorti.