Svenska Akademiens logotyp

Inträdestal av herr Håkansson


I språket finns alla möjligheter. När Sture Allén i december 1980 höll sitt inträdestal över den framstående språkforskaren Carl Ivar Ståhle konstaterade han att den ”som en gång dragits in i kraftspelet mellan innehåll, form och funktion kan som han fängslas för alltid”. Fascinationen för språket i dess olika skepnader kom att gälla Sture Allén i lika hög grad som hans företrädare, och entusiasmen följde honom genom livet. Som nordist, lingvist och språkvårdare tycktes han förkroppsliga vårt vetande om svenskan.

Sture Allén föddes på nyårsafton 1928 i Göteborg, närmare bestämt i Norra Lundby församling på Hisingen. Fadern, Bror Allén, var ingenjör vid Rosengrens kassaskåpsfabrik, och även sonen verkar från början ha haft siktet inställt på ingenjörsyrket. Tanken på en framtid som ingenjör övergavs emellertid under gymnasiståren på reallinjen vid Vasa högre allmänna läroverk, och istället valde han att studera humaniora – nordiska språk, engelska, litteraturhistoria – och psykologi vid dåvarande Göteborgs högskola. I en intervju har han själv nämnt uppsatsskrivningen i modersmålsämnet som avgörande för sitt livsval. Men intresset för naturvetenskap och teknik skulle följa honom genom livet och senare komma att få stor betydelse i hans akademiska gärning.

*

Svensk lingvistik koncentrerade sig under lång tid främst på de historiska dimensionerna. För den som likt Sture Allén inledde språkvetenskapliga studier vid mitten av förra seklet var det historiska perspektivet alltjämt dominerade, och även bland Sture Alléns tidiga publikationer återfinns studier av traditionellt nordistiska ämnen som fornvästnordisk och gutnisk filologi. Hans språkvetenskapliga förstlingsverk från 1958 behandlar emellertid en helt annan tematik, nämligen den moderna svenskans grammatik. Titeln är ”Indelningen av nusvenskans pronomen”, och med dagens perspektiv verkar kanske inte ämnesvalet särskilt djärvt. Men om man betänker att varken nusvenska eller grammatik hade någon framträdande position inom den nordiska språkvetenskapen vid denna tidpunkt står det emellertid klart att Sture Allén redan i debutskriften visade prov på både kraft och förmåga när det gällde att bryta ny mark i svensk språkvetenskap.

Även om den första skriften behandlade nusvenskans grammatik kom ämnet för doktorsavhandlingen att bli språkhistoriskt – men ändå inte riktigt i linje med traditionen. Sture Alléns vetenskapliga intressen rörde redan tidigt såväl nuspråket som nuspråkets historiska bakgrund. Det var därför inte förvånade att han i sin doktorsavhandling valde att inrikta sig på 1600-talet, det sekel i historien då föreställningen om det svenska standardspråket grundläggs. Det var en viktig epok, men området hade till stora delar lämnats obearbetat av tidigare forskning. I valet mellan lämpliga avhandlingsämnen bidrog Ture Johannisson, då professor i nordiska språk i Göteborg och en central gestalt inom ämnesmiljön genom att föreslå Johan Ekeblads brev som ett lämpligt ämne för en doktorsavhandling.

Johan Ekeblad verkade på olika centrala positioner i det svenska 1600-talets statsförvaltning, bl.a. som hovjunker till drottning Kristina och kammarherre hos Hedvig Eleonora. Men det är som brevskrivare han först och främst har blivit hågkommen. Totalt finns cirka 750 brev och brevkoncept av Ekeblads hand bevarade, och trots det ojämförligt stora kulturhistoriska, språkliga och litterära värde som dessa brev har, saknades det vid mitten av förra seklet en modern vetenskaplig utgåva av dem.

I dessa brev fann Sture Allén en forskningsuppgift där han kunde dra nytta av sitt mångsidiga kunnande och sina metodiska intressen. Resultatet blev en utgåva av Ekeblads brev med inledning, kommentar och register. Samtidigt publicerade han en beskrivning av den metod som han använt för att komma fram till vad det faktiskt stod i breven, och det blev denna beskrivning som tillsammans med brevutgåvan blev den doktorsavhandling som han disputerade på i maj 1965.

Den bärande tanken i doktorsavhandlingen är att skriftspråket, som språkforskningen tidigare ibland hade avfärdat som en reproduktion av talet, ska betraktas ett självständigt system – en parallellföreteelse vars beskrivning kräver egna metoder. I arbetet med utgåvan av Johan Ekeblads brev behövde Sture Allén snabbt kunna skapa en överblick över andra ställen i texterna där ett visst skrivtecken återfanns. En sådan överblick kan åstadkommas genom en s.k. konkordans, ett alfabetiskt ordnat register av samtliga löpande ord i en text eller flera texter, där såväl beläggställe som textsammanhang framgår. Att på manuell väg upprätta en sådan konkordans var dock knappast möjligt för den som inom överskådlig tid önskade bli klar med sitt avhandlingsarbete. Det förefaller inte osannolikt att det var Sture Alléns intresse för teknik som gjorde att han vände sig till Chalmers tekniska högskola, där han genomgick en kurs på det dåvarande ADB-institutet och lärde sig att programmera i maskinkod. Med dessa kunskaper i bagaget skapade han en konkordans över Johan Ekeblads brev till brodern Claes, så vitt känt den första konkordans som för de nordiska språkens vidkommande framställts med hjälp av en datamaskin.

Det finns skäl att stanna något vid denna prestation. För de flesta språkforskare och humanister var vid denna tid datorn – eller ”elektronhjärnan” som den då fortfarande ibland kallades – ett fullständigt främmande redskap. Sture Allén skrev inte bara på egen hand konkordansprogrammet i maskinkod, utan han sorterade också för hand under en sommar alla de cirka 44 000 beläggen som i utskriven form blev resultatet av databehandlingen. Maskinens begränsade arbetsminne medgav inte alfabetisk sortering av materialet inom givna tidsramar. Enbart behandlingen av Ekeblads brev tog cirka 60 timmar i anspråk.

För dagens språkforskare, som har färdiga textbehandlingsprogram att tillgå som ett självklart hjälpmedel i sitt arbete, kan det vara svårt att förstå den betydelse som Sture Alléns visionära arbete hade. De tekniska framstegen gör att pionjärinsatserna riskerar att förblekna, och det är därför viktigt att understryka att det var med konkordansen över Ekeblads brev som korpuslingvistiken föddes i Sverige. Den skulle komma att revolutionera den språkvetenskapliga forskningen på många plan. Snart skulle den också få en institutionell hemvist vid Göteborgs universitet. 

*

Under andra halvan av 1960-talet blåste nya vindar i det svenska forskningslandskapet, och den nybildade Riksbankens Jubileumsfond valde att stödja forskningsgrupper i modern svenska. Medan nordisterna i Lund och Uppsala koncentrerade sig på grammatiska och sociolingvistiska problem valde Göteborg att satsa på korpuslingvistik. Projektet hette Datamaskinell undersökning av tidningsprosa, och bakom förslaget stod Sture Allén. Det var också genom detta projekt som den akademiska karriären på allvar tog fart: vid Statens humanistiska forskningsråd först en särskild forskartjänst från 1970 och därefter från 1972 en professur i språklig databehandling. När Göteborgs universitet övertog professuren 1979 ändrades benämningen till språkvetenskaplig databehandling. Det framhålls ibland att detta var den första professuren i ämnet i världen, och så kan mycket väl vara fallet, men vad som ryms bakom ämnesbeskrivningen för en professor är inte alltid så lätt att i efterhand reda ut. Att Sture Allén var en verklig pionjär och en visionär, både i Sverige och i världen, står hur som helst utom all tvekan.

Anslaget från Riksbankens Jubileumsfond tog så småningom slut och forskningsgruppen för modern svenska upplöstes, men Sture Allén och hans forskarlag arbetade oförtrutet vidare och hade en institutionell hemvist vid den avdelning för språklig databehandling (Språkdata) som hade etablerats i samband med att professuren inrättades 1972. Några år senare, 1975, bildades Språkbanken, med regeringens uppdrag att samla in, lagra, bearbeta och tillhandahålla maskinläsbara texter. Humanistisk forskningsinfrastruktur var knappast ett begrepp under 1970-talet, men det var vad Sture Allén och hans forskargrupp nu lade grunden till.

*

Med invalet i Svenska Akademien 1980 förändrades helt naturligt Sture Alléns tillvaro på flera sätt. Akademien blev den institution från vilken han skulle verka under sitt resterande liv. Och det är kanske ingen överdrift att säga att också Akademiens tillvaro förändrades med invalet av Sture Allén: bl.a. infördes snart genom hans försorg datorer som arbetsredskap både i Börshuset och vid ordboksredaktionen i Lund.

Akademiens stadgar föreskriver som bekant utarbetandet av ”en Svensk ordabok och Gramatica”. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) utgavs under en period av 130 år, från 1893 till 2023, och är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1500-talet och framåt. SAOB är en fantastisk källa till kunskap inte bara om språkliga förhållanden. Numera finns ordboken tillgänglig digitalt, men i början av 1980-talet hänvisades fortfarande användarna till enbart en tryckt upplaga. Flera forskningsfrågor kunde dock inte besvaras utifrån denna tryckta upplaga. I en framställning till Svenska Akademin 1981 skisserade Sture Allén därför ett projekt som hade till syfte att omarbeta Svenska Akademiens Ordbok till en lexikalisk databas. Projektet, som fick namnet OSA (Om Svar Anhålles), bedrevs vid Göteborgs universitet under 1982–1996 och gav flera öppningar för den historiska lexikologin, men OSA möjliggjorde också andra typer av språkhistoriska studier.

Svenska Akademiens Ordbok är som sagt en historisk ordbok, till skillnad från Svenska Akademiens samtidsordböcker som beskriver nuspråkliga förhållanden. Bland de senare är tveklöst Svenska Akademiens ordlista (SAOL) mest känd – tillsammans med Nobelpriset i litteratur är den nog för den breda allmänheten den främsta manifestationen av Akademiens arbete. Under Sture Alléns ledamotstid fullbordades fyra upplagor, från 1986 till 2015. Över tid har språkbruket fått en allt större betydelse för ordlistans utformning. När den elfte upplagan utgavs 1986 i anslutning till Svenska Akademiens 200-årsjubileum hade redaktionen sedan några år flyttat till Göteborgs universitet, och med hjälp av de korpusar som Språkbanken tillhandahöll kunde förändringar i det faktiska språkskicket bättre beaktas.

Jag har dröjt relativt länge vid Akademiens ordboksarbete. Det finns flera skäl att lyfta fram denna viktiga verksamhet, och det kan inte nog understrykas hur betydelsefulla Sture Alléns insatser inom detta fält har varit. Såväl den historiska ordboken SAOB som de nuspråkliga resurserna finns idag tillgängliga via den gemensamma plattformen svenska.se.

När Svenska Akademien firade sitt 50-årsjubileum 1836 publicerades Svensk språklära utgiven av Svenska Akademien, författad av den dåvarande ledamoten Lars Magnus Enberg. Därefter skulle det dröja närmare 150 år innan Akademien på nytt började diskutera att ge ut en grammatik. Det skedde i samband med det stundande tvåhundraårsjubileet 1986, och startskottet blev ett symposium som på Sture Alléns initiativ ägde rum i mars 1985. Drygt en månad senare beslöt Akademien att genomföra det projekt som skulle leda till en modern svensk referensgrammatik. Svenska Akademiens grammatik förelåg i tryck 1999, och resultatet visade sig tveklöst vara värt att vänta på. I fyra volymer om drygt 2 700 sidor ges en ingående beskrivning av den moderna svenskans struktur, av ord, fraser och satser. Det är ingen överdrift att säga att Svenska Akademiens grammatik kom att avgörande förändra förutsättningen för forskningen om svenskan, och Akademien hade därmed fullgjort stadgarnas åläggande att utarbeta en ”Gramatica”.

Inte oväntat var det Svenska Akademiens språkliga projekt som Sture Allén inledningsvis kom att verka för. Som ständig sekreterare under perioden 1986–1999 kom hans engagemang emellertid att inriktas på hela Akademiens verksamhet. Den blick för struktur och organisation som så tydligt framträder i hans vetenskapliga gärning kom också väl till pass när det gällde Akademiens interna arbete. Genom bildandet av Akademiinvest säkrades under hans sekreterarår en stabil grund för den ekonomiska förvaltningen.

*

Det går inte att teckna bilden av Sture Allén utan att nämna Göteborg. Trots att han under sitt liv kom att få många uppdrag på andra platser, inte minst i Stockholm, förblev födelseorten en viktig plats för honom, och han deltog på olika sätt aktivt i stadens liv. I Göteborg fanns hustrun Solveig och de tre barnen, brodern Lennart, föräldrar och svärföräldrar. Kopplingen till Bohuslän var stark, och en viktig replipunkt fann han i Hakenäset på Tjörn, där familjen hade sommarviste.

*

Sture Allén betonade ofta att svenskan är ett väl beskrivet språk med lång tradition och en rik litteratur: ”Ytterst är språket på en gång allas vårt redskap, författarnas lera, rikets kitt och nationens minne”. Han underströk också i olika sammanhang att Svenska Akademien är både en språklig och en litterär akademi. Sture Allén arbetade målmedvetet för att synliggöra Akademiens språkliga engagemang, och det är ingen överdrift att säga att det till stor del är just hans förtjänst att svenskan är ett så utomordentligt väl beskrivet språk. Utan hans framsynta insatser hade både vår kunskap om det svenska språket och våra förutsättningar att utforska språkets ännu olösta mysterier varit mer begränsade. I språket finns alla möjligheter.

Högtidssammankomster genom åren

2023


Högtidsam23 Foto Rickard L Eriksson
Foto: Rickard L. Eriksson


Svenska Akademiens årshögtid firades tisdagen den 20 december i Stora Börssalen i närvaro av DD MM Konungen och Drottningen samt HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel med uppvaktning jämte en talrik samling åhörare. Även Sveriges Radio var på plats; sändningen kan du ta del av 
här »

I vänta på att sammankomsten skulle inledas spelade cellisten Chrichan Larson välkomstmusik för de anländande gästerna. På en fransk violoncello piccolo, tillverkad under mitten av 1700-talet, framförde han preludier och danssatser ur Johann Sebastian Bachs Sviter för cello solo nr I, IV och VI. 

Vid sammankomsten, som började klockan 5 e.m., var närvarande av Akademiens ledamöter Akademiens direktör fru Carlberg, Akademiens kansler herr Englund, Akademiens ständige sekreterare herr Malm, herr Runesson, herr Ralph, herr Olsson, herr Riad, fru Wikforss, fru Mattson, herr Wästberg, fru Swärd, herr Sem-Sandberg, ledamot Mossaed samt herr Engdahl.

Akademiens direktör öppnade sammankomsten med ett tal i vilket hon bland annat diskuterade de läsarkontrakt som upprättas genom sakprosans det som har hänt respektive romanens det som skulle kunna hända. Sällan har det varit viktigare än i dag att visa omsorg om denna skillnad, konstaterade hon. ”Världen behöver knappast mer av otydliga gränser mellan sanning och påhitt.”
Läs direktörstalet »

Direktören meddelade därpå, att Akademien med sin höge beskyddares medgivande till ny ledamot i ledigheten efter herr Allén valt och kallat språkforskaren David Håkansson. Den nyinvalda ledamoten infördes av ständiga sekreteraren i Börssalen och höll sitt inträdestal, vilket besvarades av direktören.

Läs inträdestalet »
Läs direktörens svarstal »

Direktören meddelade därpå, att Akademien med sin höge beskyddares medgivande till ny ledamot i ledigheten efter herr Espmark valt och kallat författaren Anna-Karin Palm. Den nyinvalda ledamoten infördes av ständiga sekreteraren i Börssalen och höll sitt inträdestal, vilket besvarades av direktören.

Läs inträdestalet »
Läs direktörens svarstal »

 

David Och Anna KarinDavid Håkansson och Anna-Karin Palm. Foto: Rickard L. Eriksson

Direktören tillkännagav därefter att årets minnespenning, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad kriminalteknikern Harry Söderman. Åtsidan visar dennes porträtt medan frånsidan bär inskriptionen E TENEBRIS VERUM ("Sanningen fram ur mörkret"). Minnesteckningen hade författats av herr Englund, som läste ett utdrag därur.

Läs utdraget ur minnesteckningen »

Slutligen överlämnade direktören ordet till Akademiens ständige sekreterare, herr Malm, som föredrog följande berättelse:

Svenska Akademiens uppdrag att arbeta för det svenska språket utgår från övertygelsen om vikten av ett rikt och nyanserat språk för kommunikation, utbyte och utveckling på snart sagt alla områden och alla nivåer. Språkets betydelse för det öppna och civiliserade samhället kan vi ta för given, men det skall konstateras att arbetet för språkets rikedom och ordens frihet inte alltid har följt parallella banor.

År 1766, tjugo år innan Svenska Akademien instiftades, hade Sverige fått en tryckfrihetsförordning: den första i Europa och ett föredöme för andra länder. Med tryckfrihetsförordningen följde en ökad öppenhet, men efter bara några år stramades banden åt igen och restriktionerna följde på varandra. Ordens villkor blev allt strängare och det som brukar kallas järnåren varade till år 1809, då tryckfriheten återinfördes. Det måste dock medges: den som inledde restriktionerna för den nyfödda tryckfriheten var samma kung som år 1786 skulle instifta Svenska Akademien, Gustaf III. Föreställningarna om språkets bästa och samhällets bästa har inte alltid gått i takt, men historien visar att de behöver ses som just oskiljaktiga.

                   Innebörden av tryckfriheten 1766 var att böcker inte längre skulle granskas innan de fick tryckas, som regeln hade varit då systemet påbjöd censur. Men den nyvunna friheten var betingad. När boken väl var publicerad kunde författaren åtalas för olagligt innehåll. En inflytelserik ledamot av denna akademi, Carl Gustaf af Leopold, skulle komma att bekymra sig för den osäkerhet detta medförde. Han utvecklade en plan för hur författare skulle kunna begära att få sina verk granskade innan de publicerades, så att de inte riskerade att åtalas i efterhand. Leopolds bemödanden gagnade författarna mer än yttrandefriheten som sådan, men i processen beredde han också marken för en mycket tidig lagstiftning om upphovsrätt.

                   Äganderätt till ord och yttring å ena sidan och ansvarsskyldighet för ord och yttring å den andra har följt varandra genom en mängd förhandlingar, begränsningar och frigöranden genom tiderna. Att utvecklingen när det gäller yttrandefrihet och demokrati nu är illavarslande behöver knappast påpekas. Auktoritära inskränkningar i många länder är en sida av det hela, påverkanskampanjer som utnyttjar modern teknologi är en annan. För att belysa problemet inbjöd Akademien i våras en rad auktoriteter från flera länder till ett seminarium om hoten mot åsikts- och yttrandefriheten. I mer konkret mening har Akademien under året verkat för ordens frihet och bevarande genom stöd för anskaffning av digitaliseringsutrustning till Ukrainas nationalbibliotek, där det ryska anfallskriget vid sidan av allt annat hotar kulturarvets bevarande. Utrustningen togs i drift före sommaren och skall stödja dokumentationen och det fria tillgängliggörandet av bibliotekets unika samlingar. Arbetet är i första hand inriktat på handskrifter från 1000-talet till 1700-talet.

 

Arbetet med ordens frihet, bevarande och omvårdnad tar sig olika former, och i Svenska Akademiens stadgar står skrivet att Akademien skall utarbeta ”en Svensk ordabok och Gramatica”. Båda uppgifterna visade sig komplicerade, men i synnerhet ordboksarbetet har krävt många överväganden och ansatser. En tidig tanke var att ledamöterna skulle ta hand om en eller två bokstäver var. Den planen visade sig ogenomförbar och det skulle dröja närmare hundra år innan ett konkret arbete med det som skulle bli Svenska Akademiens ordbok, SAOB, kunde ta form. Det första häftet utgavs år 1893, efter ett decennium av förberedelser. Arbetet har fortsatt utan avbrott men inte utan problem. Ambitionsnivån har skiftat, metoderna har ändrats, tidplanerna förskjutits och kostnaderna ökat. Drygt 1,2 miljarder kronor i dagens penningvärde har Akademien avsatt för denna ordbok, som i gengäld har utvecklats till en helt unik dokumentation av vårt språk och samtidigt en kulturhistorisk skattkammare som inbjuder till fascinerande utflykter i de föreställningsvärldar som orden rymmer.

                   Det finns jämförbara ordböcker för några andra språk – engelska, tyska och nederländska – men inte för ett så litet språk som svenskan. När ordboken passerade två hyllmeter var slutet knappt skönjbart, men i dag har jag framför mig det sista bandet, helt nyligen utkommet av trycket. Det är ett privilegium att vara den ständige sekreterare som får tillkännage färdigställandet av denna kulturklenod, denna humanistiska infrastruktur som är resultatet av en väldig mängd bemödanden hos Akademiens ledamöter genom tiderna och ordboksredaktionens herkuliska insatser genom generationer.

                   Samtidigt: så snart slutpunkten kunde skönjas framträdde nästa utmaning. När det sista av denna halva miljon ord är förklarat har beskrivningen av de första orden nått den aktningsvärda åldern av 130 år. SAOB behöver helt enkelt uppdateras. En välfungerande produktionslinje fanns ju redan hos ordboksredaktionen, men stora delar av finansieringen hade kommit genom privilegiet på Post- och Inrikes Tidningar, ett privilegium som i dessa dagar är avskaffat. Det framstod inte som görligt att kapa stödet till andra verksamheter inom svenska språket och litteraturen med 10–20 miljoner kronor per år för att uppdatera den historiska ordboken, men dilemmat löstes genom en helt ny form av samarbete. Den 1 januari 2024 inleds den systematiska uppdateringen av SAOB till en digital andra upplaga med finansiering från ett konsortium som förutom Svenska Akademien består av Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Vitterhetsakademien och Svenska litteratursällskapet i Finland. Vi är mycket glada för detta värdefulla samarbete, och Akademien kommer alltid att svara för att SAOB hålls tillgänglig för alla. Uppdateringsarbetet förväntas bli fullbordat på sju år och därefter erbjuds staten att ta över ordboken, ett naturligt hem för ett verk av detta slag.

                   En så monumental resurs som SAOB lär knappast ha varit vad Gustaf III avsåg när han påbjöd en ”Svensk ordabok”. Snarare tänkte han sig en hanterbar samtidsordbok i ett eller två band av det slag som Akademien också erbjuder. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, utgavs i sin första upplaga år 2009, andra upplagan utkom år 2021 i digital form, tillgänglig som app och på webbplatsen där alla Akademiens språkliga resurser är samlade, svenska.se. Som bekant erbjuder Akademien också, i Svenska Akademiens ordlista, råd för ordens stavning, böjning och uttal, med mycket kortfattade innehållsliga beskrivningar. SAOL har utgivits sedan 1874 och den fjortonde upplagan utkom år 2015. Det är nu dags för en ny upplaga, och i arbetet med den har Svenska Akademien glädjen att kunna ingå samarbete med Torsten Söderbergs stiftelse. Den nya upplagan blir, som tidigare, tillgänglig digitalt som app och på svenska.se men också i tryckt form.

                   Fria ord till fritt förfogande erbjuds som vanligt i apparna för SO och SAOL samt via webbplatserna saob.se, svenska.se och litteraturbanken.se, där numera 11 000 böcker ur det litterära kulturarvet finns att utforska.

                   Akademiens bokutgivning har under året inbegripit en volym i klassikerserien: Fredrik Cederborghs Ottar Trallings levnadsmålning, utgiven och kommenterad av Ljubica Miočević och med inledning av herr Engdahl. Vidare publicerades fru Mattsons minnesteckning över Emilie Flygare-Carlén och herr Wästbergs Tidvatten, som också delas ut som årets julbok. Därutöver har Akademien givit ut en engelsk översättning av fru Carlbergs biografi över Alfred Nobel: Nobel. The Enigmatic Alfred and His Prizes. Förutom de sedvanliga handlingarna och en ny upplaga av boken om Akademien, Snille och smak, författad av Bo Svensén, har utgivningen också omfattat en ny upplaga av Akademiens stadgar, med inledningar om deras texthistoria och juridiska bakgrund.

                   Akademiens stolar är och förblir 18, men det är långt ifrån alltid som antalet ledamöter har varit så stort. I dag har Akademien blivit fulltalig igen, även om förkylningstider gör att inte varje stol kring vårt bord är fylld. Det är med stor glädje vi hälsar de nya ledamöterna välkomna.  

 

De priser och stipendier Akademien delat ut under året är följande.

Kungliga priset instiftades av Karl XIV Johan och anvisas fortfarande av Hans Majestät. Priset, som utdelas för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden, har tilldelats Birgitta Holm.

                   Bellmanpriset, instiftat 1920 av Anders och Emma Zorn och avsett att hedra en verkligt framstående svensk skald, har tillerkänts Agneta Enckell.

                   Kellgrenpriset utgår ur den Gierowska donationen och utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde. Priset har i år tillfallit Svante Nordin.

                   Svenska Akademiens språkforskarpris, som skall hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, har tilldelats Mats Thelander.

                   Gerard Bonniers pris skall tilldelas författare verksamma inom Akademiens intresseområde. Till mottagare av priset har utsetts Carl-Göran Ekerwald.

                   Ur Gerard Bonniers donation utgår även stipendier till unga, lovande författare. Dessa har tillfallit Lyra Ekström Lindbäck och Martina Moliis-Mellberg.

                   Stipendiet ur Lena Vendelfelts minnesfond skall tilldelas diktare som söker hävda och värna rent mänskliga värden. Till mottagare av årets stipendium har utsetts Lennart Hagerfors.

                   Svenska Akademiens Finlandspris utdelas för värdefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv och har i år tillfallit John Vikström.

 

Dessutom tilldelade Akademien under hösten

                   Firat Ceweri och Massimo Ciaravolo Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands,

                   Torun Börtz, Anna Franklin och Kristina Hagström-Ståhl Svenska Akademiens franska stipendium,

                   Ada Berger Svenska Akademiens teaterpris,

                   Katarina Lundgren-Hugg, Alexej Manvelov, Oscar Salomonsson och Paula Stenström Öhman Carl Åkermarks stipendium till förtjänta artister inom svensk teater,

                   Sami Said Lydia och Herman Erikssons stipendium,

                   Helena Boberg Kallebergerstipendiet,

                   Karl Daniel Törnkvist Stipendium till Harry Martinsons minne,

                   forskarstipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse till Frida Beckman, Anna Blennow, Linus Ljungström och Jennie Nell.

                   Därutöver har ur Akademiens egna medel utdelats belöningar till Jesper Huor, Ann-Helén Laestadius, Jonathan Lindström och Anders Rydell.

 

Under våren utdelades följande belöningar:

                   Svenska Akademiens nordiska pris, utgående ur den Gierowska donationen, till Sjón, vid en ceremoni den 12 april,

                   Svenska Akademiens Bernadottestipendium till Martin Engberg och Adam Horn af Åminne,

                   Doblougska priset till Krister Gustavsson och Kerstin Norborg samt i enlighet med den norska prisnämndens förslag till Brit Bildøen och Gunnar Wærness,

                   Margit Påhlsons pris till Åke Viberg för viktiga insatser för svenska språket,

                   Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare till Gunnar Norrman och Sandy Åkerblom,

                   Axel Hirschs pris till Hans-Gunnar Axberger, Claes Britton och Maja Larsson,

                   Schückska priset till Ingrid Elam,

                   Zibetska priset till Martin Kragh,

                   Gun och Olof Engqvists stipendium till Lars Hermansson,

                   Signe Ekblad-Eldhs pris till Eva Ström,

                   Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium till Carina Norderäng,

                   stipendium ur den Gierowska donationsfonden till Signe Leth Gammelgaard, Anders Hallengren, Gabriel Itkes-Sznap och Sara Pärsson,

                   Svenska Akademiens översättarpris till Jesper Festin och Olov Hyllienmark,

                   Svenska Akademiens tolkningspris till Carmen Montes Cano och Justyna Czechowska,

                   Karin Gierows pris till Amat Levin och Elisabeth Åsbrink,

                   Ole och Ann-Marie Söderströms pris till Elin Grelsson,

                   Svenska Akademiens pris till framstående författare av barn- och ungdomslitteratur till Rose Lagercrantz,

                   Svenska Akademiens bibliotekariepris till Jonna Bruce och Lillemor Åkerman,

                   Svenska Akademiens svensklärarpris till Marika Abrahamsson, Janira Brinaru, Wendel Carlsson och Jessica Mellgren samt slutligen

                   Anslag ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård till Memet Aktürk-Drake.

 

I runda tal samlar SAOB en halv miljon ord, SAOL 125 000 ord och Svensk ordbok 65 000 ord. Så många ord behöver ingen till vardags, men i dem ryms vårt förflutna, vår samtid och vår framtid. Alla orden är fria, står till vårt förfogande för att kommunicera, interagera, formulera fantasier, drömmar, mål. Årets mottagare av Nordiska priset, den isländske författaren Sjón, erbjöd oss en vältalig bild av ordens makt – och demonstrerade samtidigt hur långt det går att nå med mycket få ord. I dikten ”Ars poetica”, ’Diktkonsten’, återknyter han till en lång tradition av långa utläggningar om hur poesin fungerar. Sjóns eget bud om litteraturens kraft lyder i sin knappa helhet, här översatt av John Swedenmark:

 

det händer sig i dikter

att dimman som lättar

tar berget med sig

 

Jag hoppas att mina egna ord skall äga någon kraft när jag därmed tillönskar er alla en god jul och ett gott nytt år.