Svenska Akademiens logotyp

Upphörda priser och stipendier

Artespriset instiftades 1975 att utdelas till vinnaren i en av Akademien utlyst tävlan i essäistiskt författarskap. 

Bergmanspriset (1789)var ett engångspris donerat 1786 av en okänd givare, som uppgav sig idka bergshantering, såsom belöning för något vitterhetsstycke vars ämne kungen skulle bestämma.

Finska priset var ett engångspris, som tillkom 1808 genom medel insamlade av finländare i Stockholm, "för en Sång till Finska Arméens ära". 

Johan Lundblads pris (2013-2019)

Lundbladska forskarstipendiet

Lundbladska priset (1789-1833) instiftades 1789 av professorn vid Lunds universitet Johan Lundblad "såsom en upmuntran åt den Vitterhets Idkare utom Svenska Academien, som antingen wunnit et af Academiens stora priser eller ock utgifvit någon annan skrift, som Academien pröfvat god och vittnande om Snille". Priset utdelades sista gången 1833. 

Mindre accessit (1786-1794)

Mindre priset stiftades 1786 av Gustaf III. Det bestod ursprungligen av två silvermedaljer som andra pris i vältalighet respektive skaldekonst. Dessa ersattes 1799 av mindre guldmedaljer, varpå priset kom att kallas "Mindre priset efter tävlan". Medaljerna kunde utdelas oberoende av om någon vunnit Stora priset eller ej. Då tävlingarna upphörde, slutade Akademien också att utdela Mindre priset; sista gången detta skedde var 1913.  

Plutarkpriset (1790-1791) donerades av en anonym givare (Gustaf III) dels för en prismedalj åt "den, som bäst författade Riks Cantzleren Grefve Axel Oxenstiernas och Cardinalen Richelieus Lefvernes Beskrifningar på Plutarchi sätt" att utdelas 1786, dels för "en lika belöning för Lefvernesbeskrifningar, hvilkas upgifvande lemnades til Academiens eget wal" att utdelas året därpå. 

Pris för äreminne 1836 var ett engångspris på 100 dukater, instiftat av Karl XIV Johan 1835 och avsett att utdelas 1836, för det mest förtjänstfulla arbetet över Gustaf II Adolfs och Karl X Gustafs regeringar. 

Psalmpriset (1793)var ett engångspris tillkommet 1792 genom donation av en okänd givare, som "af nit för Svenska Församlingen och dess förseende med goda Psalmer" anslagit medel till belöning av tjugo psalmer över lika många ämnen. 

Silverpenningen (1799)

Stora priset efter tävlan (1786-1922)

Svenska Akademiens essäpris (2007-2019)instiftat 2007; utdelades för framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Svenska Akademiens Grezstipendium utdelades åren 1991–2000 och avsåg att möjliggöra för författare och forskare att vistas vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing utanför Paris. 

Zornska priset (1969-1984) instiftades av Akademien 1969 inför 50-årsminnet av Anders och Emma Zorns donation att tilldelas skönlitterär författare utan begränsning till viss diktart.