Svenska Akademiens logotyp

Förteckning över Akademiens priser och stipendier

 

Nuvarande

 

Akademiens jetong i guld 
kan sägas ursprungligen ha fungerat som en förnämligare variant av det Lundbladska priset (se nedan) men kom sedermera att utdelas som ett allmänt bevis på Akademiens aktning. Under de senaste hundra åren har jetongen företrädesvis tilldelats personer som på olika sätt har gjort Akademien stora tjänster. 

Anna Sjöstedts resestipendium
instiftades 2006 och är företrädesvis avsett för yngre författare och humanistiska forskare.

Anslag ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård 
utgår ur en donationsfond, överlämnad 1979 av anonym givare, och utdelas efter förslag från en referensgrupp. 

Axel Hirschs pris 
utgår ur en fond, som överlämnades till Akademien 1967, och skall tilldelas författare av "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete". 

Bellmanpriset 
stiftades 1920 av konstnären Anders Zorn och hans maka för att hedra "en verkligt framstående svensk skald". 

Belöningar ur Akademiens egna medel 
utdelas för insatser av olika slag inom Akademiens verksamhetsområde.

Beskowska resestipendiet 
utgår vartannat år ur en fond bildad av donationsmedel efter Akademiens ständige sekreterare Bernhard von Beskow (1796–1868) och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. 

Birger Schöldströms pris 
utgår vartannat år ur en fond, överlämnad till Akademien 1960, för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. 

Blomska stipendiet 
utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom såsom bidrag till "personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans". 

Carl Åkermarks stipendium 
utgår ur en fond donerad 1984 och skall tilldelas förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, skådespelare, regissörer eller scenografer). 

Doblougska priset 
utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente år 1944 överlämnades till Akademien "för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning". Utdelning av såväl den svenska som den norska delen sker årligen i anslutning till den 17 maj, och beloppet fördelas lika mellan dessa.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium
instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier.

Gerard Bonniers pris 
utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och avser att belöna författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. 

Gun och Olof Engqvists stipendium 
utgår ur en fond, överlämnad 1975 av f. hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, och är avsett att "stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik". 

Ida Bäckmans stipendium 
utgår vartannat år ur en fond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne, överlämnad till Akademien 1953. Stipendiet syftar till att "främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda". 

Ilona Kohrtz’ stipendium 
utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1962 och skall tilldelas förtjänta skönlitterära författare.

Kallebergerstipendiet 
utgår ur Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, överlämnade 1977, och skall tilldelas svensk medborgare för litterär verksamhet med företräde för lyrik. 

Karin Gierows pris 
instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Det bestod ursprungligen av två priser, ett för hängiven bildningsverksamhet och ett för kunskapsförmedlande framställningskonst, vilka sedan 1998 har sammanslagits till ett. 

Kellgrenpriset 
instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Priset utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. 

Kungliga priset 
stiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av kungen. Det skulle från början "tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, vare sig för någon särdeles värderik skrift, som under årets lopp utkommit, eller såsom bevis af aktning för förtjenster om Witterheten och språket, eller slutligen såsom understöd för någon ung författare af lofvande anlag". Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. 

Lydia och Herman Erikssons stipendium 
utgår vartannat år ur en fond, överlämnad 1976, och skall tilldelas en "ung lovande lyriker eller författare". 

Margit Påhlsons pris 
utgår ur en donation, överlämnad 1981, och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. 

Mindre priset 
stiftades 1786 av Gustaf III. Det bestod ursprungligen av två silvermedaljer som andra pris i vältalighet respektive skaldekonst. Dessa ersattes 1799 av mindre guldmedaljer, som kunde utdelas oberoende av om någon vunnit Stora priset eller ej. Då tävlingarna upphörde, slutade Akademien också att utdela Mindre priset; sista gången detta skedde var 1913. 

Nobelpriset i litteratur
utgår ur en fond som bildats av Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet. Fonden förvaltas av Nobelstiftelsen och Svenska Akademien har uppdraget att utse en pristagare.

Schückska priset 
utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. 

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur 
tillkom genom en donation av Kjerstin Schullström och utdelas sedan 2002 vartannat år till en framstående författare av barn- eller ungdomslitteratur. 

Signe Ekblad-Eldhs pris 
utgår ur en 1960 donerad fond och skall tilldelas framstående skönlitterära författare. 

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris 
instiftades 1985 och avser att belöna personer som har gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. 

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond 
instiftades 1992 och skall tilldelas unga, lovande författare. 

Stipendium till Harry Martinsons minne 
utgår ur Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. 

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 
instiftades 1980 och utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. 

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond 
instiftades 1981 och skall utdelas till diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden.

Stora priset 
stiftades 1786 av Gustaf III och bestod ursprungligen av två guldmedaljer som första pris i vältalighet respektive skaldekonst. Tävlingarna har numera upphört (sista gången priset utdelades efter tävlan var 1922), och Stora priset utgörs idag av en guldmedalj, som utdelas mera sällan och då för synnerligen framstående insatser inom något av Akademiens intresseområden. 

Svenska Akademiens Bernadottestipendier
instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Akademien delar ut två stipendier: det ena till en författare som relativt nyligen debuterat, det andra omväxlande till förhållandevis nydisputerade litteraturforskare och språkforskare.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 
inrättades 2005 och skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Svenska Akademiens Finlandspris 
instiftades 1966 och utdelas såsom belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. 

Svenska Akademiens gustavianska stipendium 
instiftades 1982 och utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. 

Svenska Akademiens nordiska pris 
instiftades i samband med Akademiens 200-årsjubileum 1986. Priset, som utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som har gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. 

Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård (även kallat Språkvårdspriset)
instiftades 1953. 

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands 
instiftades 1992. 

Svenska Akademiens språkforskarpris
instiftades 2006 och har som ändamål att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid.

Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare 
inrättades 2002 och skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Svenska Akademiens svensklärarpris 
instiftades 1987 och skall tilldelas lärare som genom sin gärning stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. 

Svenska Akademiens teaterpris 
instiftades 1963 i samband med Kungl. Dramatiska teaterns 175-årsjubileum och skall utdelas som belöning till scenartister, regissörer och dramatiska författare. 

Svenska Akademiens tolkningspris 
tillkom 1965 och är avsett att utdelas såsom belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk. 

Svenska Akademiens översättarpris 
instiftades 1953 och avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna. 

Zibetska priset 
utgår vartannat år ur donationsmedel efter Christoffer Bogislaus Zibet (d. 1809). Det bestod ursprungligen av två pris, ett för bästa äreminne över Gustaf III och ett för den bästa skriften i allmänt patriotisk och samhällsbevarande anda. Statuterna omtolkades senare så att Akademien även kunde använda medlen "till uppmuntran åt någon förtjent witterhetsidkare eller på hvad annat sätt hon finner tjenligt". Utdelningen upphörde 1836 men återupptogs 1924. 

 

 

Upphörda


Artespriset 

instiftades 1975 att utdelas till vinnaren i en av Akademien utlyst tävlan i essäistiskt författarskap. 

Bergsmanspriset (1789)
var ett engångspris donerat 1786 av en okänd givare, som uppgav sig idka bergshantering, såsom belöning för något vitterhetsstycke vars ämne kungen skulle bestämma.

Finska priset 
var ett engångspris, som tillkom 1808 genom medel insamlade av finländare i Stockholm, "för en Sång till Finska Arméens ära". 

Johan Lundblads pris (2013-2019)

Lundbladska forskarstipendiet

Lundbladska priset (1789-1833)
instiftades 1789 av professorn vid Lunds universitet Johan Lundblad "såsom en upmuntran åt den Vitterhets Idkare utom Svenska Academien, som antingen wunnit et af Academiens stora priser eller ock utgifvit någon annan skrift, som Academien pröfvat god och vittnande om Snille". Priset utdelades sista gången 1833. 

Mindre accessit (1786-1794)

Mindre priset efter tävlan (1799-1913)

Plutarkpriset (1790-1791)
donerades av en anonym givare (Gustaf III) dels för en prismedalj åt "den, som bäst författade Riks Cantzleren Grefve Axel Oxenstiernas och Cardinalen Richelieus Lefvernes Beskrifningar på Plutarchi sätt" att utdelas 1786, dels för "en lika belöning för Lefvernesbeskrifningar, hvilkas upgifvande lemnades til Academiens eget wal" att utdelas året därpå. 

Pris för äreminne 1836 
var ett engångspris på 100 dukater, instiftat av Karl XIV Johan 1835 och avsett att utdelas 1836, för det mest förtjänstfulla arbetet över Gustaf II Adolfs och Karl X Gustafs regeringar. 

Psalmpriset (1793)
var ett engångspris tillkommet 1792 genom donation av en okänd givare, som "af nit för Svenska Församlingen och dess förseende med goda Psalmer" anslagit medel till belöning av tjugo psalmer över lika många ämnen. 

Silverpenningen (1799)

Stora priset efter tävlan (1786-1922)

Svenska Akademiens essäpris (2007-2019)
instiftat 2007; utdelades för framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Svenska Akademiens Grezstipendium 
utdelades åren 1991–2000 och avsåg att möjliggöra för författare och forskare att vistas vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing utanför Paris. 

Zornska priset (1969-1984)
instiftades av Akademien 1969 inför 50-årsminnet av Anders och Emma Zorns donation att tilldelas skönlitterär författare utan begränsning till viss diktart.